اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی با عنایت به اینکه عرضه مواد پلیمری همگن در روزهای مختلف منجر به نابسامانی نسبت های عرضه و تقاضا و عدم جذب مناسب مواد مذکور توسط واحدهای تولیدی می گشت، به منظور شکستن فشار تقاضا بر روی محصولات مذکور و جلوگیری از التهاب زایی کاذب در بازار پیشنهاد کرد “عرضه مواد پلیمری همگن صرفا در یک روز هفته” انجام پذیرد.

نهایتاً این مسئله در کمیته تخصصی کارگروه تنظیم بازار مورخ ۱۳/۰۳/۹۳ مطرح شد و مقرر گردید عرضه مواد پلیمری صنعت پتروشیمی نسبت به ابلاغ مواد پلیمری فقط در روز سه شنبه هر هفته در بورس کالا به تولیدکنندگان محصولات پلیمری اقدام نماید.