پترون – جلسه بررسی طرح راهبردی تحول آموزش صنایع پلاستیک با حضور اتحادیه سراسری، انجمن ملی صنایع پلاستیک، سازمان شرکت شهرک های صنعتی ایران به میزبانی دفتر توسعه تکمیلی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار گردید.

آسیب شناسی اصل آموزش، برنامه ریزی آموزشی ، مرکز آموزش فنی و تخصصی پژوهشی با توجه به تقاضای تکنولوژی و تقاضای کیفیت در صنعت پلاستیک از محورهای مورد بررسی در این جلسه بوده است.

photo_2015-12-09_11-35-52