پیرو تفاهم سه جانبه سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پائین دستی جهت تسهیل تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی صنعت پلاستیک کشور(مستقر در شهرک های صنعتی) از طریق ساماندهی واحدهای تولیدی در قالب تعاونی های تامین نیاز، در سومین گام، تولیدکنندگان صنعت پلاستیک استان کرمان میزبان نمایندگان اتحادیه سراسری و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بودند.در این جلسه سید روح اله وحیدکیانی نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی و محمدرضا وهابیان تهرانی دبیراتحادیه سراسری با حضور در جمع تولید کنندگان استان کرمان در محل شرکت شهرک های استان کرمان ضمن شنیدن نقطه نظرات تولیدکنندگان، به تبیین مزایا و چگونگی ایجاد تعاونی تامین نیاز در استان و یا ساماندهی واحدهای تولیدی در قالب تعاونی های موجود پرداختند.

لازم بذکر است با توجه به این که بیش از۶۰ واحد تولیدی در شهرکها ونواحی صنعتی استان کرمان مصرف کننده مواد پتروشیمی می باشند، تسهیل تامین مواد اولیه این واحدها گام موثری در توسعه صنعتی استان کرمان می باشدو لذا می توان امیدوار بود حضور نمایندگان اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شکل گیری تعاونی تامین نیاز در استان کرمان،  گام مثبتی در جهت توسعه صنعت پلاستیک در جنوب شرق کشور باشد.
در پایان این جلسه مذکور و پس از پرسش و پاسخ های متعدد ۵ نفراز مدیران واحدهای صنعتی بعنوان اعضای هیأت موسس انتخاب و یک نفر نیز بعنوان نماینده ورابط معرفی شدند تا روند ثبت تعاونی تامین نیاز در استان کرمان را پیگیری نمایند.