پترون – پتروشیمی جم مکلف به تامین خوراک شرکت پلی پروپیلن جم نیست.

مدیر امور حقوقی و پیمان های پتروشیمی جم با بیان این مطلب، گفت: با عنایت به قرارداد خوراک فی مابین شرکت پلی پروپیلن جم، پتروشیمی جم مکلف به تامین خوراک شرکت پلی پروپیلن جم نیست.

دکتر طوسی در ادامه افزود: در واقع جم برای اینکه بتواند پروپیلن تولید کند می بایست از خوراک مایع در کوره های خود استفاده کند که این موضوع برای جم دارای صرفه اقتصادی نبوده و بعضا زیان ده است. منافع جم در آن است که از کوره های گازی استفاده کند.

وی درباره ارز خوراک تحویلی به شرکت پلی پروپیلن جم گفت: خوراکی که هم اکنون شرکت پتروشیمی جم خریداری می کند به شیوه ارزی است بنابراین خوراک تحویلی به شرکت پلی پروپیلن جم نیز ارزی خواهد بود. هرچند در گذشته به این روش عمل نمی شد. اما از ابتدای سال ۹۴ این مشکل حل شده و خوراک تحویلی به شرکت پلی پروپیلن جم به شیوه ارزی است و این شرکت می بایست این موضوع را در هزینه هایش لحاظ کند.

مدیر امور حقوقی و پیمان های پتروشیمی جم در ادامه تاکید کرد: با توجه به حاشیه سود پایین استفاده از کوره های مایع جهت تامین خوراک شرکت یاد شده، پیش بینی نمی شود جم توان تامین خوراک شرکت یاد شده را بیش از ۶۰ الی ۷۰ درصد ظرفیت داشته باشد. منبع (+)