لیست قیمت انواع محصولات پلیمری داخلی در تاریخ ۲۱ اسفند در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

قیمت بازار داخلی پلیمر
گرید کارخانه قیمت
۱۵۴۰ تبریز ۶۰,۵۰۰
۱۹۰ آریا ساسول ۵۰,۴۰۰
۱۹۲۲ لاله ۴۸,۸۰۰
۲۰ بندر امام ۴۹,۳۰۰
۲۰۰۴TC لاله ۴۸,۵۰۰
۲۱۰۰ لاله ۵۴,۵۰۰
۲۱۰۲ لاله ۴۸,۲۰۰
۲۲۰۰J ایلام ۶۰,۰۰۰
۲۴۲۰D امیرکبیر ۵۴,۵۰۰
۲۴۲۰H امیرکبیر ۵۰,۲۰۰
۳۵ بندر امام ۴۳,۰۰۰
۳۸۴۰ تبریز ۴۶,۵۰۰
۵۱۱۰ آریا ساسول ۴۸,۰۰۰
۵۲۵۱۸ جم ۴۲,۰۰۰
۵۶۲۰ شازند (اراک) ۶۱,۰۰۰
۶۲N07 لرستان ۴۴,۵۰۰
۷۲۴۰ تبریز ۶۲,۰۰۰
۷۵ بندر امام ۵۱,۵۰۰
ABS N50 قاید بصیر ۶۴,۰۰۰
ABS0150 تبریز ۹۳,۰۰۰
BL3 جم ۴۴,۳۵۰
BL3 مارون ۴۴,۳۰۰
Bl3 کرمانشاه ۴۳,۰۰۰
EPS 200 تبریز ۶۵,۰۰۰
EPS 300 تبریز ۶۴,۰۰۰
EPS 400 تبریز ۶۳,۰۰۰
EX3 امیرکبیر ۵۲,۵۵۰
EX3 جم ۵۵,۱۰۰
EX3 شازند (اراک) ۵۱,۵۰۰
EX5 جم ۴۳,۵۰۰
EX5 مارون ۴۴,۰۰۰
EX5 کرمانشاه ۴۳,۸۰۰
F7000 ایلام ۴۶,۳۰۰
F7000 مهر ۴۶,۷۰۰
HI500 بندر امام ۴۲,۱۰۰
LL209AA شازند (اراک) ۴۷,۲۰۰
LL209AA امیرکبیر ۴۸,۵۰۰
LL209KJ شازند (اراک) ۴۸,۵۰۰
LL22402 مهاباد ۴۶,۳۰۰
LL22501AA جم ۴۷,۲۰۰
PBR 1551 تخت جمشید ۵۸,۸۰۰
PE100 (CRP100) مارون ۵۳,۲۵۰
PET 781 تندگویان ۴۳,۰۰۰
PET 785 تندگویان ۴۳,۵۰۰
PET 821 تندگویان ۴۲,۵۰۰
PET 825 تندگویان ۴۲,۰۰۰
PP 060 پلی نار ۵۶,۵۰۰
PP 250 پلی نار ۵۰,۳۰۰
PP 332C نوید زرشیمی ۶۵,۰۰۰
PP 332L نوید زرشیمی ۴۷,۰۰۰
PP 440G پ پ جم ۴۷,۰۰۰
PP 440L پ پ جم ۴۹,۰۰۰
PP 510L شازند (اراک) ۵۳,۵۰۰
PP 510L پ پ جم ۵۰,۰۰۰
PP 525J نوید زرشیمی ۴۹,۹۰۰
PP 548R پ پ جم ۵۰,۰۰۰
PP 550J پ پ جم ۵۱,۰۰۰
PP 552R شازند (اراک) ۴۶,۹۰۰
PP 552R پ پ جم ۴۶,۹۰۰
PP C30G مارون ۵۱,۵۰۰
PP C30S مارون ۵۵,۵۰۰
PP MR230 مارون ۵۲,۵۰۰
PP R40 مارون ۴۹,۵۰۰
PP RP340R پ پ جم ۴۹,۷۰۰
PP V30S مارون ۶۴,۰۰۰
PP Z30G مارون ۴۶,۵۰۰
PP Z30S مارون ۴۸,۵۰۰
PP ZR230 نوید زرشیمی ۵۳,۰۰۰
PVC S57 آبادان ۴۵,۶۰۰
PVC S60 بندر امام ۴۲,۰۰۰
PVC S65 اروند ۳۹,۰۰۰
PVC S65 بندر امام ۴۰,۰۰۰
PVC S65 غدیر ۳۹,۵۰۰
PVC S70 بندر امام ۴۲,۵۰۰