لیست قیمت انواع محصولات پلیمری خارجی در تاریخ ۱۵ اسفند در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

قیمت بازار جهانی پلیمر
عنوان قیمت
پلی اتیلن سبک ترکیه ۵
پلی اتیلن سبک خطی ترکیه ۵
پلی اتیلن سبک خطی خلیج فارس ۱,۲۸۵
پلی اتیلن سبک خطی هندوستان ۵
پلی اتیلن سبک خطی چین ۱,۱۵۵
پلی اتیلن سبک خلیج فارس ۱,۳۵۵
پلی اتیلن سبک هندوستان ۵
پلی اتیلن سبک چین ۱,۲۲۰
پلی اتیلن سنگین بادی ترکیه ۵
پلی اتیلن سنگین بادی خلیج فارس ۱,۲۰۰
پلی اتیلن سنگین بادی هندوستان ۵
پلی اتیلن سنگین بادی چین ۱,۰۹۸
پلی اتیلن سنگین تزریقی ترکیه ۱۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی هندوستان ۵
پلی اتیلن سنگین تزریقی چین ۱,۱۰۰
پلی اتیلن سنگین فیلم ترکیه ۵
پلی اتیلن سنگین فیلم خلیج فارس ۱,۲۱۵
پلی اتیلن سنگین فیلم هندوستان ۵
پلی اتیلن سنگین فیلم چین ۱,۱۴۵