لیست قیمت انواع محصولات پلیمری داخلی در تاریخ ۱۵ اسفند در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

قیمت بازار داخلی پلیمر
گرید کارخانه قیمت
۱۵۴۰ تبریز ۵۹,۸۰۰
۱۹۰ آریا ساسول ۴۹,۸۰۰
۱۹۲۲ لاله ۴۹,۶۰۰
۲۰ بندر امام ۴۹,۷۰۰
۲۰۰۴TC لاله ۴۹,۷۰۰
۲۱۰۰ لاله ۵۵,۰۰۰
۲۱۰۲ لاله ۴۹,۵۰۰
۲۲۰۰J ایلام ۶۰,۰۰۰
۲۴۲۰D امیرکبیر ۵۵,۰۰۰
۲۴۲۰H امیرکبیر ۵۰,۰۰۰
۳۵ بندر امام ۴۲,۹۰۰
۳۸۴۰ تبریز ۴۶,۵۰۰
۵۱۱۰ آریا ساسول ۴۴,۷۰۰
۵۲۵۱۸ جم ۴۳,۲۰۰
۵۶۲۰ شازند (اراک) ۵۸,۴۰۰
۶۲N07 لرستان ۴۴,۵۰۰
۷۲۴۰ تبریز ۵۹,۷۰۰
۷۵ بندر امام ۵۱,۱۰۰
ABS N50 قاید بصیر ۹۰,۰۰۰
ABS0150 تبریز ۹۱,۰۰۰
BL3 جم ۴۴,۳۵۰
BL3 مارون ۴۴,۳۰۰
Bl3 کرمانشاه ۴۳,۵۰۰
EPS 200 تبریز ۶۵,۰۰۰
EPS 300 تبریز ۶۵,۰۰۰
EPS 400 تبریز ۶۳,۵۰۰
EX3 امیرکبیر ۵۲,۴۵۰
EX3 جم ۵۵,۱۰۰
EX3 شازند (اراک) ۵۲,۱۵۰
EX5 جم ۴۴,۱۰۰
EX5 مارون ۴۴,۰۰۰
EX5 کرمانشاه ۴۳,۹۰۰
F7000 ایلام ۴۴,۹۰۰
F7000 مهر ۴۵,۰۰۰
HI500 بندر امام ۴۲,۶۰۰
LL209AA شازند (اراک) ۴۷,۵۰۰
LL209AA امیرکبیر ۴۷,۶۰۰
LL209KJ شازند (اراک) ۴۸,۲۰۰
LL22402 مهاباد ۴۷,۳۰۰
LL22501AA جم ۴۷,۲۰۰
PBR 1551 تخت جمشید ۵۸,۸۰۰
PE100 (CRP100) مارون ۵۳,۷۵۰
PET 781 تندگویان ۴۲,۸۰۰
PET 785 تندگویان ۴۳,۵۰۰
PET 821 تندگویان ۴۵,۰۰۰
PET 825 تندگویان ۴۳,۲۰۰
PP 060 پلی نار ۵۵,۰۰۰
PP 250 پلی نار ۵۱,۵۰۰
PP 332C نوید زرشیمی ۶۵,۰۰۰
PP 332L نوید زرشیمی ۴۶,۸۰۰
PP 440G پ پ جم ۴۶,۵۰۰
PP 440L پ پ جم ۴۹,۵۰۰
PP 510L شازند (اراک) ۵۳,۵۰۰
PP 510L پ پ جم ۵۵,۰۰۰
PP 525J نوید زرشیمی ۵۰,۵۰۰
PP 548R پ پ جم ۴۹,۰۰۰
PP 550J پ پ جم ۵۲,۰۰۰
PP 552R شازند (اراک) ۴۷,۱۰۰
PP 552R پ پ جم ۴۷,۱۰۰
PP C30G مارون ۵۱,۵۰۰
PP C30S مارون ۵۴,۵۰۰
PP MR230 مارون ۵۱,۵۰۰
PP R40 مارون ۴۹,۰۰۰
PP RP340R پ پ جم ۴۸,۵۰۰
PP V30S مارون ۶۵,۰۰۰
PP Z30G مارون ۴۷,۰۰۰
PP Z30S مارون ۴۷,۸۰۰
PP ZR230 نوید زرشیمی ۵۲,۰۰۰
PVC S57 آبادان ۴۵,۶۰۰
PVC S60 بندر امام ۴۲,۰۰۰
PVC S65 اروند ۳۸,۵۰۰
PVC S65 بندر امام ۳۹,۸۰۰
PVC S65 غدیر ۳۹,۶۰۰
PVC S70 بندر امام ۴۲,۵۰۰