لیست قیمت انواع محصولات پلیمری داخلی در تاریخ ۲۴ بهمن در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

قیمت بازار داخلی پلیمر
گرید کارخانه قیمت
۱۵۴۰ تبریز ۵۹,۰۰۰
۱۹۰ آریا ساسول ۵۱,۰۰۰
۱۹۲۲ لاله ۴۹,۹۰۰
۲۰ بندر امام ۵۳,۲۰۰
۲۰۰۴TC لاله ۵۰,۰۰۰
۲۱۰۰ لاله ۵۳,۲۰۰
۲۱۰۲ لاله ۵۱,۱۰۰
۲۲۰۰J ایلام ۶۰,۷۰۰
۲۴۲۰D امیرکبیر ۵۳,۲۰۰
۲۴۲۰H امیرکبیر ۵۰,۹۰۰
۳۵ بندر امام ۴۶,۲۰۰
۳۸۴۰ تبریز ۴۷,۵۰۰
۵۱۱۰ آریا ساسول ۴۵,۵۰۰
۵۲۵۱۸ جم ۴۴,۷۰۰
۵۶۲۰ شازند (اراک) ۶۱,۸۰۰
۶۲N07 لرستان ۴۴,۵۰۰
۷۲۴۰ تبریز ۶۱,۷۰۰
۷۵ بندر امام ۵۳,۴۰۰
ABS N50 قاید بصیر ۹۲,۰۰۰
ABS0150 تبریز ۹۲,۵۰۰
BL3 جم ۴۴,۳۵۰
BL3 مارون ۴۴,۳۰۰
Bl3 کرمانشاه ۴۴,۲۰۰
EPS 200 تبریز ۶۲,۵۰۰
EPS 300 تبریز ۶۲,۵۰۰
EPS 400 تبریز ۶۳,۰۰۰
EX3 امیرکبیر ۵۲,۳۰۰
EX3 جم ۵۱,۷۰۰
EX3 شازند (اراک) ۵۲,۱۰۰
EX5 جم ۴۴,۶۰۰
EX5 مارون ۴۴,۷۰۰
EX5 کرمانشاه ۴۴,۵۰۰
F7000 ایلام ۴۴,۷۰۰
F7000 مهر ۴۵,۰۰۰
HI500 بندر امام ۴۵,۵۰۰
LL209AA شازند (اراک) ۴۷,۸۰۰
LL209AA امیرکبیر ۴۸,۴۰۰
LL209KJ شازند (اراک) ۴۸,۷۰۰
LL22402 مهاباد ۴۵,۱۰۰
LL22501AA جم ۴۷,۲۰۰
PBR 1551 تخت جمشید ۵۸,۸۰۰
PE100 (CRP100) مارون ۵۳,۰۵۰
PET 781 تندگویان ۴۴,۰۰۰
PET 785 تندگویان ۴۴,۰۰۰
PET 821 تندگویان ۴۴,۵۰۰
PET 825 تندگویان ۴۴,۰۰۰
PP 060 پلی نار ۵۱,۱۰۰
PP 250 پلی نار ۵۱,۰۰۰
PP 332C نوید زرشیمی ۵۵,۰۰۰
PP 332L نوید زرشیمی ۴۶,۲۰۰
PP 440G پ پ جم ۴۶,۲۰۰
PP 440L پ پ جم ۵۰,۰۰۰
PP 510L شازند (اراک) ۵۱,۷۰۰
PP 510L پ پ جم ۵۱,۷۰۰
PP 525J نوید زرشیمی ۵۰,۰۰۰
PP 548R پ پ جم ۵۰,۵۰۰
PP 550J پ پ جم ۵۱,۰۰۰
PP 552R شازند (اراک) ۵۱,۸۰۰
PP 552R پ پ جم ۵۱,۸۰۰
PP C30G مارون ۵۱,۵۰۰
PP C30S مارون ۵۱,۳۰۰
PP MR230 مارون ۵۲,۵۰۰
PP R40 مارون ۵۰,۰۰۰
PP RP340R پ پ جم ۵۰,۷۰۰
PP V30S مارون ۵۱,۹۰۰
PP Z30G مارون ۵۱,۲۰۰
PP Z30S مارون ۵۱,۹۰۰
PP ZR230 نوید زرشیمی ۵۲,۵۰۰
PVC S57 آبادان ۴۱,۳۰۰
PVC S60 بندر امام ۳۹,۷۰۰
PVC S65 اروند ۳۷,۸۰۰
PVC S65 بندر امام ۳۹,۰۰۰
PVC S65 غدیر ۳۸,۵۰۰
PVC S70 بندر امام ۴۰,۰۰۰