لیست قیمت انواع محصولات پلیمری خارجی در تاریخ ۲۴ بهمن در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

قیمت بازار جهانی پلیمر
عنوان قیمت
پلی اتیلن سبک ترکیه ۵
پلی اتیلن سبک خطی ترکیه ۵
پلی اتیلن سبک خطی خلیج فارس ۱,۲۵۵
پلی اتیلن سبک خطی هندوستان ۵
پلی اتیلن سبک خطی چین ۱,۱۶۰
پلی اتیلن سبک خلیج فارس ۱,۳۲۵
پلی اتیلن سبک هندوستان ۵
پلی اتیلن سبک چین ۱,۳۲۵
پلی اتیلن سنگین بادی ترکیه ۵
پلی اتیلن سنگین بادی خلیج فارس ۱,۱۷۰
پلی اتیلن سنگین بادی هندوستان ۵
پلی اتیلن سنگین بادی چین ۱,۱۳۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ترکیه ۱۵
پلی اتیلن سنگین تزریقی هندوستان ۵
پلی اتیلن سنگین تزریقی چین ۱,۱۳۵
پلی اتیلن سنگین فیلم ترکیه ۵
پلی اتیلن سنگین فیلم خلیج فارس ۱,۱۵۰
پلی اتیلن سنگین فیلم هندوستان ۵
پلی اتیلن سنگین فیلم چین ۱,۱۶۳