لیست قیمت انواع محصولات پلیمری داخلی در تاریخ ۱۲ بهمن در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

قیمت بازار داخلی پلیمر
گرید کارخانه قیمت
۱۵۴۰ تبریز ۵۴,۷۰۰
۱۹۰ آریا ساسول ۵۰,۰۰۰
۱۹۲۲ لاله ۵۱,۰۰۰
۲۰ بندر امام ۵۱,۵۰۰
۲۰۰۴TC لاله ۴۹,۵۰۰
۲۱۰۰ لاله ۵۴,۰۰۰
۲۱۰۲ لاله ۴۹,۸۰۰
۲۲۰۰J ایلام ۶۰,۰۰۰
۲۴۲۰D امیرکبیر ۵۴,۰۰۰
۲۴۲۰H امیرکبیر ۴۹,۴۰۰
۳۵ بندر امام ۴۴,۰۰۰
۳۸۴۰ تبریز ۴۷,۲۰۰
۵۱۱۰ آریا ساسول ۴۵,۵۰۰
۵۲۵۱۸ جم ۴۳,۵۰۰
۵۶۲۰ شازند (اراک) ۶۱,۵۰۰
۶۲N07 لرستان ۴۴,۵۰۰
۷۲۴۰ تبریز ۵۶,۷۰۰
۷۵ بندر امام ۵۲,۵۰۰
ABS N50 قاید بصیر ۸۴,۰۰۰
ABS0150 تبریز ۸۵,۰۰۰
BL3 جم ۴۴,۳۵۰
BL3 مارون ۴۴,۳۰۰
Bl3 کرمانشاه ۴۳,۶۰۰
EPS 200 تبریز ۵۸,۵۰۰
EPS 300 تبریز ۵۹,۵۰۰
EPS 400 تبریز ۵۸,۵۰۰
EX3 امیرکبیر ۴۹,۶۰۰
EX3 جم ۴۹,۰۰۰
EX3 شازند (اراک) ۴۹,۳۵۰
EX5 جم ۴۳,۸۰۰
EX5 مارون ۴۳,۸۰۰
EX5 کرمانشاه ۴۳,۶۰۰
F7000 ایلام ۴۴,۸۰۰
F7000 مهر ۴۴,۸۰۰
HI500 بندر امام ۴۸,۰۰۰
LL209AA شازند (اراک) ۴۷,۸۰۰
LL209AA امیرکبیر ۴۸,۰۰۰
LL209KJ شازند (اراک) ۴۶,۰۰۰
LL22402 مهاباد ۴۷,۲۰۰
LL22501AA جم ۴۷,۵۰۰
PBR 1551 تخت جمشید ۵۲,۶۰۰
PE100 (CRP100) مارون ۵۰,۵۰۰
PET 781 تندگویان ۴۴,۰۰۰
PET 785 تندگویان ۴۵,۱۰۰
PET 821 تندگویان ۴۶,۵۰۰
PET 825 تندگویان ۴۴,۰۰۰
PP 060 پلی نار ۴۶,۸۰۰
PP 250 پلی نار ۴۸,۴۰۰
PP 332C نوید زرشیمی ۵۲,۲۰۰
PP 332L نوید زرشیمی ۴۶,۵۰۰
PP 440G پ پ جم ۴۵,۶۰۰
PP 440L پ پ جم ۴۶,۰۰۰
PP 510L شازند (اراک) ۴۷,۰۰۰
PP 510L پ پ جم ۴۵,۳۰۰
PP 525J نوید زرشیمی ۴۵,۶۰۰
PP 548R پ پ جم ۴۷,۵۰۰
PP 550J پ پ جم ۴۷,۸۰۰
PP 552R شازند (اراک) ۴۵,۸۰۰
PP 552R پ پ جم ۴۸,۵۰۰
PP C30G مارون ۴۷,۵۰۰
PP C30S مارون ۴۷,۶۰۰
PP MR230 مارون ۵۲,۰۰۰
PP R40 مارون ۴۹,۰۰۰
PP RP340R پ پ جم ۴۷,۵۰۰
PP V30S مارون ۴۹,۰۰۰
PP Z30G مارون ۴۹,۰۰۰
PP Z30S مارون ۴۹,۰۰۰
PP ZR230 نوید زرشیمی ۴۷,۰۰۰
PVC S57 آبادان ۴۵,۰۰۰
PVC S60 بندر امام ۳۱,۰۰۰
PVC S65 اروند ۳۷,۶۰۰
PVC S65 بندر امام ۳۹,۰۰۰
PVC S65 غدیر ۳۸,۲۰۰
PVC S70 بندر امام ۴۲,۰۰۰