دولت در سال ۹۴ بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان بیشتر از مجوز بودجه ای از درآمد نفت برداشت کرده است.

به گزارش پترون ، گزارش تفریغ بودجه ۹۴ حاکی است: منابع حاصل از فروش نفـت خـام و میعانـات گـازی بـه عنـوان مهمتـرین بخـش واگـذاری داراییهای سرمایه ای به شمار می رود که میزان تحقق آن در سال ۹۴ حدود ۱۲۵ درصد بوده است.

بر اساس این گزارش، در قانون بودجه ۹۴ منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی ۵۳ هزار و ۷۳۷ میلیارد تومان پیش بینی شده بود ولی دولت در این سال بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان از این محل منابع کسب کرده است.

طبق گزارش دیوان محاسبات، در قانون بودجه ۹۴ منابع عمومی دولت متشکل از درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی می باشد که طبق قانون بودجه سهم درآمدها حدود ۵۹ درصد، واگذاری دارایی های سرمایه ای (درآمد نفت) حدود ۲۶ درصد و واگذاری دارایی های مالی حدود ۱۶ درصد از منابع عمومی میباشد. در عمـل میـزان درآمـدهای
تحقق یافته حدود ۵۶ درصد ، واگذاری داراییهای سرمایه ای حـدود ۳۳ درصد  واگـذاری دارایـی هـای مـالی حدود ۱۱ درصد از منابع عمومی دولت بوده است.

منبع : تسنیم

انتهای پیام/