لیست قیمت انواع محصولات پلیمری داخلی در تاریخ ۰۵ بهمن در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

قیمت بازار داخلی پلیمر
گرید کارخانه قیمت
۱۵۴۰ تبریز ۵۳,۵۰۰
۱۹۰ آریا ساسول ۴۹,۲۰۰
۱۹۲۲ لاله ۵۰,۶۰۰
۲۰ بندر امام ۵۰,۶۰۰
۲۰۰۴TC لاله ۴۹,۶۰۰
۲۱۰۰ لاله ۵۴,۰۰۰
۲۱۰۲ لاله ۴۹,۵۰۰
۲۲۰۰J ایلام ۶۰,۰۰۰
۲۴۲۰D امیرکبیر ۵۴,۰۰۰
۲۴۲۰H امیرکبیر ۴۹,۵۰۰
۳۵ بندر امام ۴۳,۰۰۰
۳۸۴۰ تبریز ۴۷,۵۰۰
۵۱۱۰ آریا ساسول ۴۴,۳۰۰
۵۲۵۱۸ جم ۴۳,۵۰۰
۵۶۲۰ شازند (اراک) ۵۶,۰۰۰
۶۲N07 لرستان ۴۴,۵۰۰
۷۲۴۰ تبریز ۵۶,۳۰۰
۷۵ بندر امام ۵۰,۸۰۰
ABS N50 قاید بصیر ۸۶,۰۰۰
ABS0150 تبریز ۹۰,۰۰۰
BL3 جم ۴۴,۳۵۰
BL3 مارون ۴۴,۳۰۰
Bl3 کرمانشاه ۴۳,۱۰۰
EPS 200 تبریز ۵۷,۰۰۰
EPS 300 تبریز ۵۸,۰۰۰
EPS 400 تبریز ۵۷,۰۰۰
EX3 امیرکبیر ۴۷,۷۵۰
EX3 جم ۴۷,۵۰۰
EX3 شازند (اراک) ۴۷,۵۵۰
EX5 جم ۴۳,۱۰۰
EX5 مارون ۴۳,۱۰۰
EX5 کرمانشاه ۴۲,۶۰۰
F7000 ایلام ۴۳,۴۰۰
F7000 مهر ۴۳,۵۰۰
HI500 بندر امام ۴۴,۳۰۰
LL209AA شازند (اراک) ۴۶,۵۰۰
LL209AA امیرکبیر ۴۶,۸۰۰
LL209KJ شازند (اراک) ۴۶,۰۰۰
LL22402 مهاباد ۴۷,۲۰۰
LL22501AA جم ۴۷,۴۰۰
PBR 1551 تخت جمشید ۵۱,۶۰۰
PE100 (CRP100) مارون ۴۷,۹۵۰
PET 781 تندگویان ۴۴,۶۰۰
PET 785 تندگویان ۴۴,۰۰۰
PET 821 تندگویان ۴۵,۲۰۰
PET 825 تندگویان ۴۳,۳۰۰
PP 060 پلی نار ۴۶,۸۰۰
PP 250 پلی نار ۴۸,۴۰۰
PP 332C نوید زرشیمی ۵۲,۵۰۰
PP 332L نوید زرشیمی ۵۶,۵۰۰
PP 440G پ پ جم ۴۶,۰۰۰
PP 440L پ پ جم ۴۶,۶۰۰
PP 510L شازند (اراک) ۴۷,۵۰۰
PP 510L پ پ جم ۴۵,۱۰۰
PP 525J نوید زرشیمی ۴۷,۵۰۰
PP 548R پ پ جم ۴۶,۶۰۰
PP 550J پ پ جم ۴۷,۰۰۰
PP 552R شازند (اراک) ۴۶,۸۰۰
PP 552R پ پ جم ۴۷,۰۰۰
PP C30G مارون ۴۴,۵۰۰
PP C30S مارون ۴۴,۷۰۰
PP MR230 مارون ۵۹,۰۰۰
PP R40 مارون ۴۸,۵۰۰
PP RP340R پ پ جم ۴۶,۰۰۰
PP V30S مارون ۴۶,۷۰۰
PP Z30G مارون ۴۴,۵۰۰
PP Z30S مارون ۴۷,۴۰۰
PP ZR230 نوید زرشیمی ۵۹,۰۰۰
PVC S57 آبادان ۴۵,۰۰۰
PVC S60 بندر امام ۳۱,۰۰۰
PVC S65 اروند ۳۸,۳۰۰
PVC S65 بندر امام ۳۹,۳۰۰
PVC S65 غدیر ۳۸,۵۰۰
PVC S70 بندر امام ۴۲,۰۰۰