کارشناس پلیمر ( ترجیحا گرایش رنگ ) جهت واحد تحقیق و بازرگانی مسلط به زبان انگلیسی حداقل۲سال سابقه کار مرتبط جهت دفتر مرکزی (سیدخندان)

  • ایمیل: n.pooshesh@gmail.com