لیست قیمت انواع محصولات پلیمری داخلی در تاریخ ۰۴ بهمن در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

قیمت بازار داخلی پلیمر
گرید کارخانه قیمت
۱۵۴۰ تبریز ۵۳,۰۰۰
۱۹۰ آریا ساسول ۴۹,۶۰۰
۱۹۲۲ لاله ۵۰,۰۰۰
۲۰ بندر امام ۵۰,۲۰۰
۲۰۰۴TC لاله ۴۹,۶۰۰
۲۱۰۰ لاله ۵۳,۵۰۰
۲۱۰۲ لاله ۴۹,۳۰۰
۲۲۰۰J ایلام ۶۰,۰۰۰
۲۴۲۰D امیرکبیر ۵۴,۰۰۰
۲۴۲۰H امیرکبیر ۴۸,۶۰۰
۳۵ بندر امام ۴۲,۸۰۰
۳۸۴۰ تبریز ۴۷,۸۰۰
۵۱۱۰ آریا ساسول ۴۴,۵۰۰
۵۲۵۱۸ جم ۴۳,۸۰۰
۵۶۲۰ شازند (اراک) ۶۰,۰۰۰
۶۲N07 لرستان ۴۴,۵۰۰
۷۲۴۰ تبریز ۵۶,۰۰۰
۷۵ بندر امام ۵۰,۷۰۰
ABS N50 قاید بصیر ۸۵,۵۰۰
ABS0150 تبریز ۶۸,۰۰۰
BL3 جم ۴۴,۳۵۰
BL3 مارون ۴۴,۳۰۰
Bl3 کرمانشاه ۴۲,۷۰۰
EPS 200 تبریز ۵۷,۰۰۰
EPS 300 تبریز ۵۸,۰۰۰
EPS 400 تبریز ۵۷,۰۰۰
EX3 امیرکبیر ۴۶,۹۰۰
EX3 جم ۴۶,۶۰۰
EX3 شازند (اراک) ۴۶,۸۰۰
EX5 جم ۴۳,۰۰۰
EX5 مارون ۴۳,۳۰۰
EX5 کرمانشاه ۴۲,۸۵۰
F7000 ایلام ۴۳,۴۵۰
F7000 مهر ۴۳,۶۰۰
HI500 بندر امام ۴۷,۶۰۰
LL209AA شازند (اراک) ۴۶,۹۰۰
LL209AA امیرکبیر ۴۷,۰۰۰
LL209KJ شازند (اراک) ۴۶,۰۰۰
LL22402 مهاباد ۴۷,۲۰۰
LL22501AA جم ۴۷,۴۰۰
PBR 1551 تخت جمشید ۵۱,۶۰۰
PE100 (CRP100) مارون ۴۷,۰۵۰
PET 781 تندگویان ۴۴,۷۰۰
PET 785 تندگویان ۴۵,۱۰۰
PET 821 تندگویان ۴۵,۸۰۰
PET 825 تندگویان ۴۴,۶۰۰
PP 060 پلی نار ۴۶,۸۰۰
PP 250 پلی نار ۴۸,۴۰۰
PP 332C نوید زرشیمی ۵۳,۵۰۰
PP 332L نوید زرشیمی ۴۶,۰۰۰
PP 440G پ پ جم ۴۶,۰۰۰
PP 440L پ پ جم ۴۶,۰۰۰
PP 510L شازند (اراک) ۴۷,۵۰۰
PP 510L پ پ جم ۴۵,۰۰۰
PP 525J نوید زرشیمی ۴۷,۵۰۰
PP 548R پ پ جم ۴۶,۰۰۰
PP 550J پ پ جم ۴۷,۵۰۰
PP 552R شازند (اراک) ۴۶,۸۰۰
PP 552R پ پ جم ۴۶,۸۰۰
PP C30G مارون ۴۴,۵۰۰
PP C30S مارون ۴۴,۸۰۰
PP MR230 مارون ۵۹,۰۰۰
PP R40 مارون ۴۸,۵۰۰
PP RP340R پ پ جم ۴۵,۸۰۰
PP V30S مارون ۴۶,۷۰۰
PP Z30G مارون ۴۶,۷۰۰
PP Z30S مارون ۴۶,۶۰۰
PP ZR230 نوید زرشیمی ۵۹,۰۰۰
PVC S57 آبادان ۴۵,۰۰۰
PVC S60 بندر امام ۳۱,۰۰۰
PVC S65 اروند ۳۸,۶۰۰
PVC S65 بندر امام ۳۹,۳۰۰
PVC S65 غدیر ۳۹,۳۰۰
PVC S70 بندر امام ۴۲,۰۰۰