محسن ادیبی با حکم سیدامید شهیدی نیا، سرپرست دفترمدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی شد

به گزارش پترون ؛ مدیرعامل این سازمان طی حکمی محسن ادیبی را به سمت «سرپرست دفترمدیرعامل» سازمان منصوب کرد.
در این حکم آمده است: “با توجه به تعهد و سوابق جنابعالی بدین‌وسیلـه به عنوان «سرپرست دفتر مدیرعامل» منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره‌گیری از توان همکاران دفتر در انجام وظایف محوله منجمله هماهنگی امور جاری و برنامه‌های دفتر، برگزاری جلسات و پیگیری تصمیمات متخذه، تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی و پیگیری درخواست‌ها موفق و مؤید باشید.”
منبع :  سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی،