لیست قیمت انواع محصولات پلیمری داخلی در تاریخ ۰۲ بهمن در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

قیمت بازار داخلی پلیمر
گرید کارخانه قیمت
۱۵۴۰ تبریز ۵۳,۵۰۰
۱۹۰ آریا ساسول ۵۰,۵۰۰
۱۹۲۲ لاله ۵۰,۷۰۰
۲۰ بندر امام ۵۱,۷۰۰
۲۰۰۴TC لاله ۵۰,۰۰۰
۲۱۰۰ لاله ۵۳,۵۰۰
۲۱۰۲ لاله ۵۰,۵۰۰
۲۲۰۰J ایلام ۶۰,۰۰۰
۲۴۲۰D امیرکبیر ۵۴,۰۰۰
۲۴۲۰H امیرکبیر ۵۰,۱۰۰
۳۵ بندر امام ۴۳,۸۰۰
۳۸۴۰ تبریز ۴۶,۸۰۰
۵۱۱۰ آریا ساسول ۴۵,۰۰۰
۵۲۵۱۸ جم ۴۶,۰۰۰
۵۶۲۰ شازند (اراک) ۶۱,۰۰۰
۶۲N07 لرستان ۴۴,۵۰۰
۷۲۴۰ تبریز ۵۶,۴۰۰
۷۵ بندر امام ۵۱,۵۰۰
ABS N50 قاید بصیر ۸۰,۵۰۰
ABS0150 تبریز ۸۱,۰۰۰
BL3 جم ۴۴,۳۵۰
BL3 مارون ۴۴,۳۰۰
Bl3 کرمانشاه ۴۳,۷۰۰
EPS 200 تبریز ۵۸,۰۰۰
EPS 300 تبریز ۵۹,۰۰۰
EPS 400 تبریز ۵۸,۰۰۰
EX3 امیرکبیر ۴۶,۹۰۰
EX3 جم ۴۶,۶۰۰
EX3 شازند (اراک) ۴۶,۸۰۰
EX5 جم ۴۳,۸۰۰
EX5 مارون ۴۴,۲۰۰
EX5 کرمانشاه ۴۳,۷۰۰
F7000 ایلام ۴۳,۹۰۰
F7000 مهر ۴۴,۱۰۰
HI500 بندر امام ۴۸,۵۰۰
LL209AA شازند (اراک) ۴۷,۸۰۰
LL209AA امیرکبیر ۴۸,۰۰۰
LL209KJ شازند (اراک) ۴۶,۰۰۰
LL22402 مهاباد ۴۷,۲۰۰
LL22501AA جم ۴۷,۴۰۰
PBR 1551 تخت جمشید ۵۱,۶۰۰
PE100 (CRP100) مارون ۴۷,۰۵۰
PET 781 تندگویان ۴۵,۴۰۰
PET 785 تندگویان ۴۵,۰۰۰
PET 821 تندگویان ۴۶,۲۰۰
PET 825 تندگویان ۴۴,۵۰۰
PP 060 پلی نار ۴۶,۸۰۰
PP 250 پلی نار ۴۸,۴۰۰
PP 332C نوید زرشیمی ۵۲,۰۰۰
PP 332L نوید زرشیمی ۴۶,۰۰۰
PP 440G پ پ جم ۴۷,۰۰۰
PP 440L پ پ جم ۴۷,۰۰۰
PP 510L شازند (اراک) ۴۷,۵۰۰
PP 510L پ پ جم ۴۷,۰۰۰
PP 525J نوید زرشیمی ۴۷,۰۰۰
PP 548R پ پ جم ۴۷,۲۰۰
PP 550J پ پ جم ۴۷,۳۰۰
PP 552R شازند (اراک) ۴۸,۰۰۰
PP 552R پ پ جم ۴۸,۰۰۰
PP C30G مارون ۴۷,۵۰۰
PP C30S مارون ۴۵,۵۰۰
PP MR230 مارون ۵۸,۰۰۰
PP R40 مارون ۴۹,۰۰۰
PP RP340R پ پ جم ۴۷,۲۰۰
PP V30S مارون ۴۷,۵۰۰
PP Z30G مارون ۴۷,۸۰۰
PP Z30S مارون ۴۷,۵۰۰
PP ZR230 نوید زرشیمی ۵۸,۸۰۰
PVC S57 آبادان ۴۵,۰۰۰
PVC S60 بندر امام ۳۱,۰۰۰
PVC S65 اروند ۳۷,۷۰۰
PVC S65 بندر امام ۳۷,۸۰۰
PVC S65 غدیر ۳۷,۸۰۰
PVC S70 بندر امام ۴۲,۰۰۰