لیست قیمت انواع محصولات پلیمری داخلی در تاریخ ۲۸ دی در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

قیمت بازار داخلی پلیمر
گرید کارخانه قیمت
۱۵۴۰ تبریز ۵۳,۵۰۰
۱۹۰ آریا ساسول ۵۰,۶۰۰
۱۹۲۲ لاله ۵۰,۰۰۰
۲۰ بندر امام ۵۲,۰۰۰
۲۰۰۴TC لاله ۵۰,۰۰۰
۲۱۰۰ لاله ۵۱,۳۰۰
۲۱۰۲ لاله ۵۰,۴۰۰
۲۲۰۰J ایلام ۶۰,۰۰۰
۲۴۲۰D امیرکبیر ۵۱,۲۰۰
۲۴۲۰H امیرکبیر ۵۰,۳۰۰
۳۵ بندر امام ۴۳,۷۰۰
۳۸۴۰ تبریز ۴۶,۹۰۰
۵۱۱۰ آریا ساسول ۴۵,۰۰۰
۵۲۵۱۸ جم ۴۵,۸۰۰
۵۶۲۰ شازند (اراک) ۶۰,۷۰۰
۶۲N07 لرستان ۴۴,۵۰۰
۷۲۴۰ تبریز ۵۶,۱۰۰
۷۵ بندر امام ۵۱,۷۰۰
ABS N50 قاید بصیر ۷۹,۲۰۰
ABS0150 تبریز ۸۰,۰۰۰
BL3 جم ۴۴,۳۵۰
BL3 مارون ۴۴,۳۰۰
Bl3 کرمانشاه ۴۳,۷۰۰
EPS 200 تبریز ۵۸,۰۰۰
EPS 300 تبریز ۵۹,۰۰۰
EPS 400 تبریز ۵۸,۰۰۰
EX3 امیرکبیر ۴۷,۵۰۰
EX3 جم ۴۶,۹۰۰
EX3 شازند (اراک) ۴۷,۴۰۰
EX5 جم ۴۳,۷۰۰
EX5 مارون ۴۴,۲۰۰
EX5 کرمانشاه ۴۳,۶۵۰
F7000 ایلام ۴۴,۰۰۰
F7000 مهر ۴۴,۲۰۰
HI500 بندر امام ۴۸,۸۰۰
LL209AA شازند (اراک) ۴۸,۱۰۰
LL209AA امیرکبیر ۴۸,۶۰۰
LL209KJ شازند (اراک) ۴۶,۰۰۰
LL22402 مهاباد ۴۶,۲۰۰
LL22501AA جم ۴۷,۰۰۰
PBR 1551 تخت جمشید ۵۱,۶۰۰
PE100 (CRP100) مارون ۴۷,۵۰۰
PET 781 تندگویان ۴۶,۵۰۰
PET 785 تندگویان ۴۵,۵۰۰
PET 821 تندگویان ۴۷,۸۰۰
PET 825 تندگویان ۴۵,۰۰۰
PP 060 پلی نار ۴۶,۸۰۰
PP 250 پلی نار ۴۸,۴۰۰
PP 332C نوید زرشیمی ۵۲,۰۰۰
PP 332L نوید زرشیمی ۴۶,۰۰۰
PP 440G پ پ جم ۴۶,۰۰۰
PP 440L پ پ جم ۴۷,۰۰۰
PP 510L شازند (اراک) ۴۶,۸۰۰
PP 510L پ پ جم ۴۶,۸۰۰
PP 525J نوید زرشیمی ۴۷,۳۰۰
PP 548R پ پ جم ۴۷,۵۰۰
PP 550J پ پ جم ۴۷,۲۰۰
PP 552R شازند (اراک) ۴۸,۲۰۰
PP 552R پ پ جم ۴۸,۲۰۰
PP C30G مارون ۴۸,۰۰۰
PP C30S مارون ۴۷,۰۰۰
PP MR230 مارون ۵۸,۰۰۰
PP R40 مارون ۵۳,۰۰۰
PP RP340R پ پ جم ۴۷,۰۰۰
PP V30S مارون ۴۷,۸۰۰
PP Z30G مارون ۴۷,۸۰۰
PP Z30S مارون ۴۸,۶۰۰
PP ZR230 نوید زرشیمی ۵۸,۰۰۰
PVC S57 آبادان ۴۵,۰۰۰
PVC S60 بندر امام ۳۱,۰۰۰
PVC S65 اروند ۳۷,۷۰۰
PVC S65 بندر امام ۳۸,۵۰۰
PVC S65 غدیر ۳۷,۸۰۰
PVC S70 بندر امام ۴۲,۰۰۰