آخرین وضعیت مالی و عملکرد سود و زیان ۲۴ شرکت بورسی و فرابورسی مشخص شد.

به گزارش پترون، در پی اتمام سه ماه سوم سال و الزام شرکت های تحت نظارت سازمان بورس به ارایه گزارش عملکرد ۹ ماهه، دیروز ۲۴ شرکت بورسی و فرابورسی اقدام به اعلام آخرین وضعیت مالی کردند که چکیده این اطلاعات به شرح زیر است:

پتروشیمی خارگ : ۱,۹۲۱ ریال پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰
۱۲% تعدیل مثبت نسبت به پیش بینی قبلی

شیشه و گاز: ۹ماهه منتهی به ۹۵/۹/۳۰ (حسابرسی نشده) مبلغ (۲۲۶) ریال زیان به ازای هر سهم محقق گردید.
درصد پوشش زیان: ۸۸درصد

صنعتی آما: ۹ ماهه منتهی به ۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) مبلغ ۳۷۸  ریال سود به ازای هر سهم محقق گردید.
درصد پوشش : ۷۹ درصد
۴۴ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته

سرمایه گذاری مسکن الوند: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۹۵/۰۶/۳۱
سود نقدی هر سهم : ۱۵۰ ریال
درصد تقسیم سود: ۶۵ درصد

پتروشیمی پردیس: ۳ ماهه منتهی به ۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲۱۰  ریال سود به ازای هر سهم محقق گردید.
درصد پوشش : ۲۰ درصد
۶۲ درصد کاهش سودخالص  نسبت به دوره مشابه سال گذشته

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی: ۹ماهه منتهی به ۹۵/۹/۳۰ (حسابرسی نشده) مبلغ (۱۴۶) ریال زیان به ازای هر سهم محقق گردید.
درحالیکه برای سال مالی ۹۵ مبلغ ۱۷۴ ریال سود به ازای هرسهم پیش بینی شده بود

کارتن ایران: ۱۰۰ ریال پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰
۵۹% تعدیل منفی
۹ ماهه منتهی به ۹۵/۰۹/۳۰ مبلغ ۲۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق گردید.
درصد پوشش: ۲۰ درصد

بهمن دیزل: ۹ماهه منتهی به ۹۵/۹/۳۰ (حسابرسی نشده) مبلغ ۴۸۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق گردید.
درصد پوشش سود: ۶۱درصد
۱۹درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال گذشته

داروسازی فارابی: ۹ماهه منتهی به ۹۵/۹/۳۰ (حسابرسی نشده) مبلغ ۶۴۶ ریال سود به ازای هر سهم محقق گردید.
درصد پوشش : ۵۴ درصد
۴ درصد کاهش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال قبل

پتروشیمی فجر: ۹۴۰ ریال پیش بینی سود به ازای هر سهم برای سال مالی منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی نشده)
۸ درصد تعدیل منفی سود خالص
۹ماهه ۶۷۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق گردید.
درصد پوشش : ۷۱ درصد

نورد آلومینیوم: ۷۰ ریال پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰
۲۷% تعدیل مثبت نسبت به پیش بینی قبلی
۹ ماهه منتهی به ۹۵/۰۹/۳۰ مبلغ ۴۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق گردید.
درصد پوشش: ۵۹ درصد
۱۵۶ درصد افزایش سود خالص نسبت به مدت مشابه سال گذشته

کاشی سینا: ۹ماهه منتهی به ۹۵/۹/۳۰ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲۶۱ریال سود به ازای هر سهم محقق گردید.
درصد پوشش : ۸۷ درصد
۷ درصد افزایش سود خالص نسبت به مدت مشابه سال قبل

داروسازی جابر ابن حیان: ۶ماهه منتهی به ۹۵/۶/۳۱ (حسابرسی شده) مبلغ ۵۴۲ریال سود به ازای هر سهم محقق گردید.
۹درصد کاهش نسبت به گزارش حسابرسی نشده

نیرو ترانس: ۹ماهه منتهی به ۹۵/۹/۳۰ مبلغ ۳۴۰ ریال  سود به ازای هرسهم محقق گردید.
درصد پوشش سود:۵۸ درصد
۳۷ درصد افزایش سود خالص نسبت به مدت مشابه سال قبل

فرآوری مواد معدنی ایران: ۱,۰۲۴ ریال پیش بینی سود به ازای هر سهم برای سال مالی منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی نشده)
۳۱ درصد تعدیل مثبت
۹ماهه ۷۴۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق گردید.
درصد پوشش : ۷۳ درصد

گرانیت بهسرام: ۹ ماهه منتهی به ۹۵/۰۹/۳۰ مبلغ (۶۰۴) ریال زیان به ازای هر سهم محقق گردید.
درصد پوشش زیان: ۶۷ درصد
۲۲ درصد کاهش زیان خالص نسبت به دوره مشابه سال قبل

معادن بافق: ۹ ماهه منتهی به ۹۵/۰۹/۳۰ مبلغ ۵۹۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق گردید.
درصد پوشش: ۴۷ درصد
۱۷۴ درصد افزایش سود خالص نسبت به مدت مشابه سال گذشته

چرخشگر: ۲۴ریال پیش بینی سود به ازای هر سهم برای سال مالی منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی نشده)
۳۵ درصد تعدیل منفی سود خالص نسبت به پیش بینی قبلی
۹ماهه منتهی به ۹۵/۹/۳۰ مبلغ (۶) ریال زیان به ازای هر سهم محقق گردید.

موتورسازان تراکتورسازی ایران: (۱۵۳)ریال پیش بینی زیان به ازای هر سهم برای سال مالی منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی نشده)
۳۷ درصد افزایش زیان خالص نسبت به پیش بینی قبلی
۹ماهه منتهی به ۹۵/۹/۳۰ مبلغ (۱۹۹) ریال زیان به ازای هر سهم محقق گردید. شرکت در مدت مشابه سال قبل ۲۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده بود.

سرامیک های صنعتی اردکان: ۹ماهه منتهی به ۹۵/۹/۳۰ مبلغ ۱۵۱ریال سود به ازای هر سهم محقق گردید.
درصد پوشش : ۵۳ درصد
۶ درصد کاهش سود خالص نسبت به مدت مشابه سال قبل

فولاد هرمزگان جنوب: ۹ ماهه منتهی به ۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) مبلغ (۸۶) ریال زیان به ازای هر سهم محقق گردید.
۱۰ درصد افزایش زیان نسبت به مدت مشابه سال گذشته
درصد پوشش زیان: ۸۳ درصد

فولاد کاوه جنوب کیش:۱۱۵ ریال پیش بینی سود به ازای هر سهم برای سال مالی منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی نشده)
۱۰ درصد تعدیل منفی سود خالص
۶ماهه ۳۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق گردید.
درصد پوشش : ۲۷ درصد

سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان: ۶ ماهه منتهی به ۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) مبلغ (۷۰) ریال زیان به ازای هر سهم محقق گردید.
۴۳ درصد افزایش زیان نسبت به مدت مشابه سال گذشته
شرکت پیش بینی  سال مالی منتهی به ۹۶/۰۳/۳۱ را مبلغ۷۱ ریال سود  به ازای سهم اعلام نموده است

نیروکلر: ۳ ماهه منتهی به ۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) مبلغ ۵۶ ریال سود به ازای هر سهم محقق گردید.
۱۳ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته
درصد پوشش:۲۵ درصد

منبع : پایگاه خبری بانک