لیست قیمت انواع محصولات پلیمری خارجی در تاریخ ۲۷ دی در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

عنوان قیمت
پلی اتیلن سبک ترکیه ۵
پلی اتیلن سبک خطی ترکیه ۵
پلی اتیلن سبک خطی خلیج فارس ۱,۲۰۵
پلی اتیلن سبک خطی هندوستان ۵
پلی اتیلن سبک خطی چین ۱,۱۳۳
پلی اتیلن سبک خلیج فارس ۱,۲۲۰
پلی اتیلن سبک هندوستان ۵
پلی اتیلن سبک چین ۱,۳۳۰
پلی اتیلن سنگین بادی ترکیه ۵
پلی اتیلن سنگین بادی خلیج فارس ۱,۱۳۰
پلی اتیلن سنگین بادی هندوستان ۵
پلی اتیلن سنگین بادی چین ۱,۱۰۵
پلی اتیلن سنگین تزریقی ترکیه ۱۵
پلی اتیلن سنگین تزریقی هندوستان ۵
پلی اتیلن سنگین تزریقی چین ۱,۱۱۰
پلی اتیلن سنگین فیلم ترکیه ۵
پلی اتیلن سنگین فیلم خلیج فارس ۱,۱۱۵
پلی اتیلن سنگین فیلم هندوستان ۵
پلی اتیلن سنگین فیلم چین ۱,۱۳۸