لیست قیمت انواع محصولات پلیمری داخلی در تاریخ ۲۶ دی در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

قیمت بازار داخلی پلیمر
گرید کارخانه قیمت
۱۵۴۰ تبریز ۵۳,۵۰۰
۱۹۰ آریا ساسول ۵۰,۷۰۰
۱۹۲۲ لاله ۵۰,۳۰۰
۲۰ بندر امام ۵۱,۷۰۰
۲۰۰۴TC لاله ۵۰,۰۰۰
۲۱۰۰ لاله ۵۱,۵۰۰
۲۱۰۲ لاله ۵۰,۶۰۰
۲۲۰۰J ایلام ۶۰,۰۰۰
۲۴۲۰D امیرکبیر ۵۱,۳۰۰
۲۴۲۰H امیرکبیر ۵۰,۴۰۰
۳۵ بندر امام ۴۴,۰۰۰
۳۸۴۰ تبریز ۴۷,۰۰۰
۵۱۱۰ آریا ساسول ۴۴,۹۰۰
۵۲۵۱۸ جم ۴۶,۰۰۰
۵۶۲۰ شازند (اراک) ۵۹,۰۰۰
۶۲N07 لرستان ۴۴,۵۰۰
۷۲۴۰ تبریز ۵۶,۷۰۰
۷۵ بندر امام ۵۱,۵۰۰
ABS N50 قاید بصیر ۷۹,۳۰۰
ABS0150 تبریز ۸۰,۵۰۰
BL3 جم ۴۴,۳۵۰
BL3 مارون ۴۴,۳۰۰
Bl3 کرمانشاه ۴۳,۸۰۰
EPS 200 تبریز ۵۸,۰۰۰
EPS 300 تبریز ۵۹,۰۰۰
EPS 400 تبریز ۵۸,۰۰۰
EX3 امیرکبیر ۴۷,۹۰۰
EX3 جم ۴۷,۴۰۰
EX3 شازند (اراک) ۴۷,۴۵۰
EX5 جم ۴۳,۷۰۰
EX5 مارون ۴۴,۱۰۰
EX5 کرمانشاه ۴۳,۵۵۰
F7000 ایلام ۴۳,۸۵۰
F7000 مهر ۴۴,۰۰۰
HI500 بندر امام ۴۸,۵۰۰
LL209AA شازند (اراک) ۴۸,۲۰۰
LL209AA امیرکبیر ۴۸,۴۰۰
LL209KJ شازند (اراک) ۴۶,۰۰۰
LL22402 مهاباد ۴۶,۴۰۰
LL22501AA جم ۴۷,۲۰۰
PBR 1551 تخت جمشید ۵۱,۷۰۰
PE100 (CRP100) مارون ۴۷,۹۵۰
PET 781 تندگویان ۴۶,۰۰۰
PET 785 تندگویان ۴۵,۵۰۰
PET 821 تندگویان ۴۷,۰۰۰
PET 825 تندگویان ۴۵,۰۰۰
PP 060 پلی نار ۴۷,۰۰۰
PP 250 پلی نار ۴۸,۷۰۰
PP 332C نوید زرشیمی ۵۲,۰۰۰
PP 332L نوید زرشیمی ۴۶,۰۰۰
PP 440G پ پ جم ۴۶,۰۰۰
PP 440L پ پ جم ۴۷,۰۰۰
PP 510L شازند (اراک) ۴۷,۰۰۰
PP 510L پ پ جم ۴۷,۰۰۰
PP 525J نوید زرشیمی ۴۷,۵۰۰
PP 548R پ پ جم ۴۷,۵۰۰
PP 550J پ پ جم ۴۷,۵۰۰
PP 552R شازند (اراک) ۴۸,۶۰۰
PP 552R پ پ جم ۴۸,۶۰۰
PP C30G مارون ۴۸,۰۰۰
PP C30S مارون ۴۶,۹۰۰
PP MR230 مارون ۵۸,۰۰۰
PP R40 مارون ۴۹,۰۰۰
PP RP340R پ پ جم ۴۷,۰۰۰
PP V30S مارون ۴۸,۲۰۰
PP Z30G مارون ۴۷,۷۰۰
PP Z30S مارون ۴۸,۶۰۰
PP ZR230 نوید زرشیمی ۵۸,۰۰۰
PVC S57 آبادان ۴۵,۰۰۰
PVC S60 بندر امام ۳۱,۰۰۰
PVC S65 اروند ۳۷,۶۰۰
PVC S65 بندر امام ۳۸,۵۰۰
PVC S65 غدیر ۳۸,۰۰۰
PVC S70 بندر امام ۴۲,۰۰۰