به لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی پلیمر در تهران نیازمندیم.

تلفن : ۰۹۱۲۱۲۶۸۰۷۹