images

لیست قیمت انواع محصولات پلیمری خارجی در تاریخ ۱۶ آذر در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

عنوان قیمت
پلی اتیلن سبک ترکیه ۵
پلی اتیلن سبک خطی ترکیه ۵
پلی اتیلن سبک خطی خلیج فارس ۱,۱۴۰
پلی اتیلن سبک خطی هندوستان ۵
پلی اتیلن سبک خطی چین ۱,۱۳۰
پلی اتیلن سبک خلیج فارس ۱,۱۸۵
پلی اتیلن سبک هندوستان ۵
پلی اتیلن سبک چین ۱,۳۲۵
پلی اتیلن سنگین بادی ترکیه ۵
پلی اتیلن سنگین بادی خلیج فارس ۱,۱۲۵
پلی اتیلن سنگین بادی هندوستان ۵
پلی اتیلن سنگین بادی چین ۱,۰۸۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ترکیه ۲۵
پلی اتیلن سنگین تزریقی هندوستان ۵
پلی اتیلن سنگین تزریقی چین ۱,۰۷۳
پلی اتیلن سنگین فیلم ترکیه ۵
پلی اتیلن سنگین فیلم خلیج فارس ۱,۰۹۵
پلی اتیلن سنگین فیلم هندوستان ۱۰
پلی اتیلن سنگین فیلم چین ۱,۱۲۰