پترون- عسكري، معاونت نظارت بر طرح ها و وصول مطالبات بانک صنعت و معدن، گفت: اين بانك در سال ۹۴ بيشترين تسهيلات خود را به پتروشيمي ها و صنايع وابسته به آن پرداخت کرده است.
به گزارش خبرگزاري موج، حسين عسكري، معاونت نظارت بر طرح ها و وصول مطالبات اين بانک، با اشاره به ميزان ارائه تسهيلات پرداخت شده توسط بانک مزبور به صنايع در سال ٩٤ اعلام کرد: با توجه به اولويت عمراني کشور، تصميم بر اين شد تا در سال ٩٤ اين بانک بيشترين ميزان تسهيلات را به پتروشيمي ها و صنايع وابسته اعطا كند.
وي ادامه داد: ميزان تسهيلات اعطايي به طرح ها و صنايع پتروشمي از ٤٠ تا ٢٠٠ ميليون دلار متغير است.
عسكري با اشاره به شرکت ها و صنايعي که در سال جاري از بانک صنعت و معدن تهسيلات دريافت کرده اند، گفت: پتروشيمي هاي مهاباد، لرستان، مسجد سليمان، صدف عسلويه و مرجان عسلويه در سال جاري از تسهيلات اين بانک بهره مند شده اند.
وي ميزان سود دريافتي از تسهيلاتي اعطايي را معادل نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار دانست و يادآور شد: اين بانک براي مشارکت مدني از تسهيلات اعطايي معادل ٢٣ درصد و براي تامين مواد اوليه معادل ٢١ سود دريافت مي کند.