636119507015914767

لیست قیمت انواع محصولات پلیمری خارجی در تاریخ ۰۶ آذر در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

 

عنوان قیمت
پلی اتیلن سبک ترکیه ۵
پلی اتیلن سبک خطی ترکیه ۵
پلی اتیلن سبک خطی خلیج فارس ۱,۱۴۰
پلی اتیلن سبک خطی هندوستان ۵
پلی اتیلن سبک خطی چین ۱,۱۵۰
پلی اتیلن سبک خلیج فارس ۱,۱۸۵
پلی اتیلن سبک هندوستان ۵
پلی اتیلن سبک چین ۱,۳۶۰
پلی اتیلن سنگین بادی ترکیه ۱۰
پلی اتیلن سنگین بادی خلیج فارس ۱,۱۲۵
پلی اتیلن سنگین بادی هندوستان ۵
پلی اتیلن سنگین بادی چین ۱,۱۱۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ترکیه ۲۵
پلی اتیلن سنگین تزریقی هندوستان ۵
پلی اتیلن سنگین تزریقی چین ۱,۱۱۳
پلی اتیلن سنگین فیلم ترکیه ۵
پلی اتیلن سنگین فیلم خلیج فارس ۱,۰۹۵
پلی اتیلن سنگین فیلم هندوستان ۲۰
پلی اتیلن سنگین فیلم چین ۱,۱۵۰