پتروشیمی اردیبل

پتروشیمی شازند، ۱۰۰ درصد از سهام پتروشیمی اردبیل را به قیمت پایه ۲۷ میلیارد و ۵۹۷ میلیون تومان روی میز فروش گذاشت.

به گزارش پترون، پتروشیمی شازند، ۱۰۰ درصد از سهام پتروشیمی اردبیل را به قیمت پایه ۲۷ میلیارد و ۵۹۷ میلیون تومان روی میز فروش گذاشت.ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﯾﮏ ﻓﻘﺮه ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ۱۱۷۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه ﺗﻬﯿﻪ و در ﭘﺎﮐﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺗﺤﻮﯾﻞ نمایند.ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ۲۰ آذر ۹۵ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
کلنگ ساخت پتروشیمی اردبیل با ظرفیت تولید سالانه ۲ میلیون تن اوره و آمونیاک در سال ۸۵ همزمان با سفر استانی رییس جمهور وقت به زمین زده شد.
با ﻋـﺪم ﺗﻤﺪﯾــﺪ ﻗــﺮارداد ﺧـﻮراک ﺟﻬــﺖ ﺗﻮﻟﯿــﺪ اوره و آﻣﻮﻧﯿـﺎک و ﻋــﺪم ﺣﻤﺎیت ﮐﻨﺴﺮﺳـﯿﻮم ﺑــﺎﻧﮑﯽ درﺧﺼــﻮص ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اردﺑﯿـﻞ، ﭘـﺲ از اﻧﺠـﺎم ﺑﺮرﺳـﯿﻬﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن و ﺑﺮﮔـﺰاری ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺟﻠﺴـﻪ ﺑـﺎ وزﯾـﺮ ﻧﻔـﺖ و  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻮری ، ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ از ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ.ﻣﺠــﻮز ﺧــﻮراک ﺑــﻪ ﻣﯿــﺰان ۵/۳ ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﻧﺮﻣــﺎل ﻣﺘﺮﻣﮑﻌــﺐ در روز در ﺗــﺎرﯾﺦ ۱۹ اسفند ۹۴ از ﻣﻌﺎوﻧــﺖ ﻧﻈــﺎرت ﺑــﺮ ﻣﻨــﺎﺑﻊ  ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻮری وزارت ﻧﻔﺖ صادر شده است.
پیش از این مزایده،  ۶۷ درصد از سهام این طرح به شرکت پروپیلن جم و تعاونی کارکنان پتروشیمی شازند واگذار شده بود اما به دلیل مشکلات انتقال، با مصوبه هیات مدیره شازند این مقدار سهام پس گرفته شد.
به گزارش پترون، هم اکنون پتروشیمی شازند، پتروصنعت اراک و پتروکاران سهامداران این طرح هستند.