استخدام

شرکت کیمیا سما پلیمر واقع در صفادشت مهندس شیمی خانم آشنا به رزین‌ ها (پلی پورتان- پلی اول ها- پلی استرها) چسب ها و ماستیک – درزگیرها مسلط به زبان انگلیسی و کامپیوتر ساکن کرج

۲۵ و ۲۲ و ۶۵۴۲۰۷۱۹-۰۲۱