پتروشیمی مارونپتروشیمی جم برای خرید محصولات این مجتمع توسط واحدهای تولیدی مناطق آزاد، ۳شرط تعیین کرده است.

به گزارش پترون، شرکت پتروشیمی مارون در آگهی عرضه پلی پروپیلن شیمیایی MR230C و پلی پروپیلن نساجی V30S ، پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 و پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N امروز، سه شرط برای خریداران مناطق آزاد تعیین کرده است.

🔹 ارائه تایید فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
🔹 ارائه تاییده اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار محصول، مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه( مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقصد)
🔹  ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده آخرین دوره سه ماهه مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی مربوطه

♦️ فروش بدون اخذ مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده وزارت صنایع برای هر واحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده، قابل فروش می باشد.