با توجه به گستره ی کشوری اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنعت پلاستیک و با عنایت به اینکه در حال حاضر ۲۴ تعاونی از زیر بخش های مختلف صنایع پائین دستی تحت پوشش اتحادیه سراسری قرار دارند، عملا گستره فعالیت های اتحادیه سراسری محدود به صنعت پلاستیک نبوده و کل صنایع پائین دستی پتروشیمی را پوشش می دهد.

تغییر نام اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنعت پلاستیک و تعیین “اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پائین دستی پتروشیمی” به عنوان نام جدید در دستور کار مجمع عمومی فوق العاده اتحادیه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۳ قرار گرفته است.