مجتمع شازند

مجتمع شازند از ابتدای سال تاکنون ۳۵ هزار و ۷۳۵ تن دو اتیل هگزانول تولید و ۳۸ هزار و ۳۹۴ تن به فروش رسانده است.اما آمار معاملات این محصول نشان می دهد که تنها ۲۸ هزار و ۴۶۸ تن مواد در بورس کالا عرضه شده است.

به گزارش پترون، اتیل هگزانول ترکیبی آلی است که برای تولید بسیاری از مواد شیمیایی بکار می رود. اتیل هگزانول مایعی شفاف و بی رنگ از خانواده آلکل ها است. کاربرد اصلی دی اتیل هگزانول در تهیه روغن دی او پی (DOP) می باشد .مجتمع پتروشیمی شازند تنها واحد تولید کننده این نوع الکل (۲EH) در ایران می باشد.

DOP یکی از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ محصولات ساخته شده از ۲EH است که در ﯾﮏ راﮐﺘﻮر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺰن در ﻣﺠﺎورت ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور ﺑﺎ دو ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ دو اﺗﯿﻞ ﻫﮕﺰاﻧﻮل و اﻧﯿﺪرﯾﺪ ﻓﺘﺎﻟﯿﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

تقاضای مصرف DOP مستقیما  واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف PVC  اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد PVC  در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﺪﯾﺪ رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎی DOP رو به اﻓﺰاﯾﺶ است. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اینکه DOP به عنوان ﯾﮏ ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﻟﺬا ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد.

DOP  به عنوان ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه در رزﯾﻨﻬﺎی PVC ، ﻋﺎﻣﻞ ضدکف، ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﮐﻨﻨﺪه، ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻮاد آﻟﯽ، ﻣﺨﻠﻮط حلال ﺑﺮای ﻧﯿﺘﺮو ﺳﻠﻮﻟﺰ و رﻧﮕﻬﺎ، ﻣﺎده ﻧﺎﻓﺬ ﺑﺮای ﭘﺎرﭼﻪ ﮐﺘﺎﻧﯽ، ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ، ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ، ﻻﺳﺘﯿﮏ، ﮐﺎﻏﺬ، روان ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ، ﻋﮑﺎﺳﯽ، ﺧﺸﮏ ﺷﻮﯾﯽ، ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﻄﺢ و ﭼﺴﺒﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی شرکت پتروشیمی شازند، ظرفیت تولید سالانه دی اتیل هگزانول این مجتمع سالانه ۴۵ هزارتن است یعنی در خوشبیانه ترین حالت فقط می تواند ۳ هزار و ۷۵۰ محصول را ماهانه تولید و به فروش برساند.اما مدیران این مجتمع در گزارش پیش بینی سود سال مالی ۹۵، تولید و فروش ۶۱ هزار تن دی اتیل هگزانول را برنامه ریزی کرده اند که ۳۵ درصد بیش از ظرفیت اسمی این ماده در این شرکت پتروشیمی است و می توانند ماهانه ۵ هزار تن از نیاز بازار را تامین کنند.حتی تحقق تولید ۶۱ هزار تن نیز پاسخگوی تقاضای روز افزون و عطش تولیدکنندگان نیست.

پیش بینی تولید دی اتیل هگزانول

براساس آمار سامانه بهین یاب ۱۶ هزار و ۴۳۷ تن تقاضای تایید شده برای ۲EH به ثبت رسیده است که استان قم با ۶ هزار و ۵۶۸ تن در رتبه نخست،  اصفهان با ۲ هزار ۱۴۷ در جایگاه دوم و فارس با یکهزار و ۴۱۸ تن در در رتبه سوم قرار دارند.استان های سمنان، تهران، خوزستان ، مرکزی و یزد به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

توسعه صنایع رضا استان قم با مصرف ماهیانه یک هزار و ۴۰۰ تن، تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی استان اصفهان با یک هزار و ۲۶۳ ، شرکت شیمیایی فخر آباده استان فارس با یک هزار تن و پتروشیمی فارابی استان خوزستان با یک هزار تن در رتبه های اول تا چهارم بزرگترین مصرف کننده های دی اتیل هگزانول کشور قرار دارند.

براساس آمار معاملات این ماده در بورس کالا، از اردیبهشت امسال تقاضای زیادی برای ۲EH در سیستم معاملات به ثبت رسیده است به طوری که در برخی روزهای معاملاتی برای خرید این ماده تا ۵۰ درصد بالاتر از قیمت پایه رقابت صورت گرفته است.

شازند در اکثر روزهای معاملاتی یکهزار و ۱۰۰ تن دی  اتیل هگزانول عرضه کرده است که در تمام روزها تقاضای ثبت شده بیشتر از عرضه بود است.

درصد رقابت دی اتیل هگزانول

 

حجم عرضه و تقاضا دی اتیل هگزانول

 

قیمت پایه و پایانی دی اتیل هگزانول

بر اساس گزارش فعالیت یک ماهه پتروشیمی شازند، این شرکت در مهرماه ۴ هزار  و ۳۰۲ تن دی اتیل هگزانول را تولید و ۶ هزار و ۱۰۰ تن به فروش رسانده است.در این گزارش نرخ فروش این محصول هرکیلوگرم ۲۸۷۸ تومان گزارش شده است.

بر طبق این گزارش مجتمع شازند از ابتدای سال تاکنون ۳۵ هزار و ۷۳۵ تن دو اتیل هگزانول تولید و ۳۸ هزار و ۳۹۴ تن به فروش رسانده است.اما آمار معاملات این محصول نشان می دهد که تنها ۲۸ هزار و ۴۶۸ تن مواد در بورس کالا عرضه شده است و با آمار تولید این شرکت ۷ هزار و ۲۶۷ تن اختلاف دارد که نشان می دهد یا این مواد در انبارهای این شرکت احتکار شده یا در بازار آزاد به فروش رسیده است.

آمار تولید دی اتیل هگزانول

 

شازند در معاملات مهرماه امسال، ۴ هزار و ۴۰۰ دی اتیل هگزانول را در بورس کالا عرضه کرده است که با آمار تولید آن مطابقت دارد.اما طبق گزارش این شرکت یکهزار و ۷۰۰ تن ۲EH  خارج از بورس به فروش رسانده شده است.

آمار معاملات مهرماه دی اتیل هگزانول

به گزارش پترون بر طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور سال جاری بالغ بر یکهزار و ۵۰۰ تن دی اتیل هگزانول از امارات متحده عربی از طریق گمرک بندرامام خمینی وارد کشور شده است.ارزش ریالی این محموله ۴ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان بوده است.به عبارتی ارزش گمرکی هر کیلو گرم دی ایتل هگزانول دوهزار ۹۶۲ تومان از طریق گمرک محاسبه شده است.

گشت و گذار در فضای مجازی نشان می دهد دی اتیل هگزانول شازند در برخی سایت های اینترنتی به قیمت هر کیلوگرم ۴ هزار و ۸۳۵ تومان به فروش می رسد که ۵۰ درصد گران تر از قیمت معامله بورس کالا است.یعنی اگر تولیدکننده مجبور به خرید نیاز خود از بازار آزاد شود بایستی مواد اولیه را حدودا ۸۰ درصد گران از قیمت جهانی خریداری نماید.

با این شرایط تولید کننده ایرانی چگونه می تواند با محصولات مشابه خارجی رقابت کند در حالی که مواد اولیه را گران تر از قیمت جهانی آن خریداری می کند؟