پلیمر

تحلیل شاخص های عرضه و تقاضای بازار معامله محصولات پتروشیمی در هفته گذشته، نشان می دهند نیاز تقاضا کنندگان بازار به جذابیت های بیشتر است.

 درهفته گذشته در بازارپلیمرها شاهد کاهش حدود ۱۳ درصدی حجم عرضه پلیمرها بودیم که این ویژگی در نهایت باعث شد تا جذابیت خرید افزایش یافته و حجم تقاضا نیز تا ۵۵.۴۰ درصد به نسبت هفته پیش از آن رشد داشت. این شرایط نشان می دهد که بازار به عرضه های بیشتری نیاز داشته و همچنین خرید از بورس کالا و فروش در بازار آزاد نیز جذاب و سودآور است. باز هم می توان این وضعیت را سیگنالی برای تقویت حجم تولید در صنایع پایین دستی قلمداد کرد که رشد تقاضا را به صورت بنیادینی تقویت می کند.

بر اساس این گزارش هفته گذشته شاهد بودیم که حجم معامله پلیمرها در بورس کالا با ۱۲.۹ درصد کاهش رو به رو شد که دلیل اصلی آن را نیز باید در کاهش حجم عرضه ها جستجو کرد. این در حالی است که با توجه به احتمال افزایش قیمت های پایه در بورس کالا در هفته جاری ، شاید باز هم شاهد رشد قیمت در بازار آزاد باشیم اگرچه تأثیر اصلی این وضعیت را باید در معاملات هفته آینده رهگیری کرد زیرا امکان رشد قیمت ها در بازار آزاد و نگرانی از کاهش عرضه ، قطعاً سیگنال مهمی برای افزایش جذابیت خرید در بورس کالا به شمار خواهد رفت.

به گزارش پترون به نقل از نیپنا، نکته مهم دیگر را باید تغییر فرمول قیمت گذاری خوراک مایع پتروشیمی ها دانست زیرا بهای این خوراک با ارز مبادله ای مورد قیمت گذاری قرار می گرفت ولی از هفته گذشته، این فرمول با احتساب ارز آزاد مورد محاسبه قرار می گیرد یعنی تفاوت ارز مبادله ای و ارز آزاد در قیمت ها دخیل خواهد شد.

در بازار محصولات شیمیایی نیز شاهد بودیم که حجم معاملات کاهش ناچیزی داشته ولی در همین زمان، عرضه ۶.۲۹ درصد و تقاضا ۲ درصد رشد داشته است. این امر نشان دهنده نیاز بازار به عرضه های جذاب است.