محصولات پتروشیمی
قیمت های پایه محصولات پتروشیمی توسط دفتر توسعه صنایع تكمیلی پتروشیمی برای دو هفته منتهی به ۲۵ مهر ۹۵ اعلام شد.