وزیر نفت، نرخ گاز اتان تحویلی از سوی شرکتهای دولتی وابسته وزارت نفت به واحدهای پتروشیمی را جهت اجرا، ابلاغ کرد.

زنگنهبه گزارش پترون،در این ابلاغیه آمده است: به استناد و اختیارات از جزء ۴ بند الف ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و با توجه به گزارش های کارشناسی واصله در خصوص بررسی وضعیت رقیبان منطقه ای و بین‌المللی، عملکرد مالی شرکتهای برداشت کننده اتان در سالهای اخیر و وجود رقابت تنگاتنگ در بازار داخلی برای دریافت تخصیص اتان، با هدف ایجاد انگیزه کافی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و بین‌المللی و با رعایت غبطه دولت و توجه به هزینه های تولید اتان، بدین وسیله نرخ گاز اتان تحویلی از سوی شرکت های دولتی وابسته به وزارت نفت به واحدهای پتروشیمی به ترتیب زیر تعیین و جهت اجرا ابلاغ می شود:

ماده ۱- فرمول پایه محاسبه قیمت گاز اتان تحویلی به واحدهای پتروشیمی بر حسب دلار در هر تن متریک به ترتیب زیر خواهد بود.

۱۴۵-(پلی اتیلن p+ نفتا p) * 25% = اتان p

اتانP: قیمت هر تن متریک اتان در هر ماه

نفتاP: متوسط قیمت هر تن متریک نفتا در هر ماه

فرمول نرخ اتاندر فرمول محاسبه قیمت پلی اتیلن، قیمتهای CFR در مقصد مورد نظر با کسر هزینه حمل از خلیج فارس تا آن مقصد می باشد.)

تبصره۱- مبنای محاسبه قیمت نفتا، قیمتهای معاملاتی در خلیج فارس (مندرج در نشریات معتبر به تشخیص معاونت برنامه ریزی) خواهد بود که به صورت ماهانه اعلام خواهد شد. مبنای محاسبه قیمتهای پلی اتیلن مذکور در این ماده، متوسط ساده قیمتهای معاملاتی (یا متوسط سقف و کف قیمتی در صورت عدم اعلام قیمت متوسط معاملاتی) پلی اتیلن سبک و سنگین در بازارهای چین، هند و ایران (مندرج در نشریات معتبر به تشخیص معاونت برنامه ریزی) بر حسب دلار در هر تن خواهد بود که به صورت ماهانه محاسبه و اعلام خواهد شد.

تبصره۲- در صورتی که در هر دوره محاسباتی، هر یک از شاخص های قیمتی ذکر شده در فرمول قیمت پلی اتیلن در دسترس نبوده و یا توسط معاونت برنامه ریزی قابل اتکا تشخیص داده نشود، در محاسبه قیمت پلی اتیلن، مدنظر قرار نخواهد گرفت.

تبصره ۳- نرخ اتان در هر تن برای هر دوره محاسباتی، تحت هیچ شرایطی نباید کمتر از ۲۲۰ و بیشتر از ۴۰۰ دلار در هر تن شود.

ماده۲- واحدهای دریافت کننده اتان موظف به نصب کنتورهای استاندارد مطابق توافق با شرکت ملی نفت/گاز ایران و اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی، برای اندازه گیری مقدار اتان دریافتی می باشند.

ماده۳- معاونت برنامه ریزی وزارتخانه مکلف است با رعایت این ابلاغیه، در ۱۵ روز نخست هر ماه، با توجه به ماده۱، قیمت هر تن اتان تحویلی به واحدهای پتروشیمی را برای ماه پیش، محاسبه و جهت اجرا به شرکتهای تابعه ذیربط ابلاغ نمایند. این قیمتها باید در تارنمای معاونت نیز اعلان شود.

ماده۴- صورتحساب بهای خوراک تحویلی به واحدهای پتروشیمی هر ماهه با توجه به ارقام و محاسبات انجام شده به ترتیبات مندرج در این ابلاغیه توسط شرکت ملی نفت/گاز ایران حسب مورد برای طرف قرارداد صادر می شود.

ماده۵- قیمت گذاری اتان به ترتیب مقرر در این ابلاغیه، در تمام موارد قیمت گذاری سایر هیدروکربورها که تعیین قیمت آنها منوط به قیمت اتان می باشد (از جمله گاز غنی، ترش یا شیرین و نیز NGLها) نیز ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۶- این فرمول قیمت از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۵ تا ابتدای مهرماه سال ۱۴۱۰ برای اشخاصی که تا آخر مهرماه ۱۳۹۶ نسبت به عقد قرارداد اقدام نمایند، معتبر می باشد.

ماده۷- مبنای تسعیر نرخ ارز در هر ماه متوسط نرخ رسمی بانک مرکزی خواهد بود.