روابط خارجي ايران طي سال هاي پاياني دهه گذشته و آغازين دهه جاري در خصوص اختلافات هسته اي تهران و غرب، چالش هاي عمده اي از دل آن برآمد و همکاري هاي اقتصادي و فني و نيز روابط تجاري و مالي ايران با جهان خارج را با موانع و دشواري هاي بسياري روبرو ساخت. اما با شروع فعاليت دولت يازدهم و ثبات فضاي اقتصادي و آرامش در جايگاه ايران در عرصه بين المللي، با افزايش ظرفيت توليد مجتمع هاي پتروشيمي و رفع برخي موانع صادرات و ادامه اين روند در سال‌هاي آتي ضمن ايجاد خودکفايي نسبي در تامين بخش قابل توجهي از مواد اوليه مورد نياز صنايع پايين دست کشور، کاهش ميزان واردات مواد مشابه را موجب شده است.   با توجه به سطح دسترسي به مواد اوليه، دسترسي به بازار بزرگ و رو به رشد داخلي، دسترسي به بازارهاي صادراتي منطقه خاورميانه و کشورهاي cis و نيروي کار فراوان، با توجه به اينکه «اگر تقاضاي نهايي بخش صنايع پايين دست پتروشيمي‌۱ درصد افزايش يابد، توليد کل اقتصاد ۰.۰۴ افزايش مي‌يابد»، جهت توسعه حداکثري صنايع پايين دستي پتروشيمي به موارد ذيل توجه گرديد:

۱.مشارکت و حضور فعال در نمايشگاهها، کنفرانس ها و سمينارهاي معتبر داخلي و بين المللي از قبيل نمايشگاه بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي، ايران پلاست، نمايشگاه بين المللي پلاستيک پاکستان ، اربيل عراق و کنفرانس هاي صنايع بسته بندي، کامپاند و مستربچ و مواد شوينده و …

۲.تعامل و ارتباط موثر با تشکل ها و انجمن هاي تخصصي صنايع پايين دستي پتروشيمي، حضور در مجامع و کميسيون هاي تخصصي ايشان به جهت تقويت و توانمندسازي تشکل هاي اين حوزه

۳.معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري در قالب  مطالعات امکان سنجي

۴.مطالعات عارضه يابي تخصصي و مديريتي از جمله مطالعات بازار و …

۵.اطلاع رساني و ارتباط با ذينفعان بوسيله سايت فعال و ارتباط موثر با رسانه هاي تخصصي اين صنايع

۶.راهنمايي و مشاوره علاقمندان به سرمايه گذاري در صنايع پايين دستي پتروشيمي

۷.برگزاري دو همايش سرمايه گذاري در مناطق محروم و مرزي بجهت توسعه اين مناطق

۸.هماهنگي و تفاهم نامه هاي همکاري با ساير سازمانهاي متولي و ذيربط از جمله سازمان شهرک هاي صنعتي

۹.بررسي و کنترل توليد و عرضه مجتمع هاي پتروشيمي به جهت تامين نياز مطلوب صنايع پايين دستي پتروشيمي

۱۰. ارائه طرحها و فرصتهاي سرمايه گذاري مورد نياز مديران منطقه اي و کشوري

بايد بدانيم که توسعه پايدار اقتصاد صنايع پايين دستي پتروشيمي از مسير خلق ارزش‌هاي بومي ‌و مزيت محور و با الگوگيري از اقتصاد مقاومتي است. توسعه توليد صادرات محور و مبتني بر زنجيره ارزش در صنايع مختلف پايين دستي پتروشيمي‌در سايه حمايت‌هاي دولتي يازدهم از طريق برداشتن موانع توليد و تسهيل شرايط با اصلاح ساختاري و مديريتي چراغ راه سياستگذاران در دوران پساتحريم است.

منبع: +