به گزارش خبرنگغار پترون روز چهارشنبه مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۴ شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی میزبان نماینده سازمان کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (آنکتاد) و همچنین کارشناسان معاونت علمی فناوری نهاد ریاست جمهوری در مرکز تهران بود. ابتدا نشستی با ایشان، مدیران و رؤسای گروه های پژوهشی صورت گرفت که در این نشست پس از معارفه حاضرین ،دکتر روزبهانی به معرفی شرکت پرداخته و خلاصه ای از فعالیت های انجام شده و دستاوردهای شرکت را ارائه دادند و سپس مهمانان از مرکز تهران بازدید نمودند. در نشست دوم گفتگوها و پرسش و پاسخ صورت گرفت که در این بین یکی از کارشناسان معاونت فناوری نهاد ریاست جمهوری اینطور اظهار نمودند که معاونت فناوری برای انعکاس سطح حقیقی علمی و فناوری ایران گام بر می دارد. چرا که سطح علمی ایران به درستی در جهان منعکس نشده و کمتر از میزان واقعی اعلام گردیده است. لذا نهاد ریاست جمهوری به دنبال ایجاد راهکارهایی است تا در بازار داخل از تکنولوژی داخلی استفاده شود. ضمنا شرکت های دانش بنیان و پژوهشی مثل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی باید پتنت های داخلی خود را در سطح بین المللی نیز ثبت کنند. چرا که بعد از برجام برای پیشرفت باید در بازارهای داخلی وارد شد. دکتر روزبهانی نیز با ابراز خرسندی از این سیاست ها ژاپن را الگوی خوبی برای بومی سازی دانش و استفاده از آن قلمداد کردند و گفتند اگر قوانین حمایتی وضع شود شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی توانایی تأمین نیاز داخلی و  صادرات دانش فنی را دارد. یکی دیگر از نمایندگان معاونت فناوری ریاست جمهوری اینطور بیان نمودند که شرکت پژوهش  وفناوری پتروشیمی باید به شکل خوبی در صنعت نفت خود را معرفی کند که مستلزم تبلیغ و نشست های زیاد است. دکتر روزبهانی در ادامه اظهار داشتند که شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با امکانات کم کارهای بزرگی را انجام داده است.