• قائم مقام مدیر عامل پتروشیمی بندرامام اعلام کرد: این شرکت در تیر ماه امسال با تولید بیش از ۵١٩ هزار تن محصول، یک درصد از برنامه تولید از پیش تعیین شده جلوتر بوده است.

  محمدقلی یونسی با بیان این که تولید بیش از برنامه مصوب در این ماه برای نخستین بار در چند سال اخیر محقق شده است، اظهار کرد: این میزان تولید نسبت به مدت مشابه پارسال ٩ درصد افزایش داشته است.

به گفته وی، از میان شرکتهای زیر مجموعه پتروشیمی بندرامام، شرکت فرآورش با تولید بیش از ٣٨٠ هزار تن انواع محصولات چهار درصد درصد نسبت به برنامه تولید مصوب افزایش تولید داشته است.

 یونسی در این باره گفت: همچنین واحد الفین این شرکت پس از انجام تعمیرات اساسی در خرداد ماه امسال هم اکنون در شرایط مطلوب با ٩ کوره و با تولید روزانه بیش از ١١۵٠ تن محصول در سرویس است.

وی درباره مقدار خوراک دریافتی این مجتمع گفت: میانگین دریافت خوراک NGL از مناطق نفتخیز هزار بشکه و حدود ٢ درصد بیشتر از برنامه خوراک دریافتی بوده است.

منبع: +