مدیر صنعت پارسیان سازه سپاهان گفت: کارشناسان این شرکت موفق به طراحی و ساخت ۴۱ دستگاه مخزن تحت فشار، ۱۱ دستگاه تقطیر و راکتور برای واحدهای استحصال و شیرین سازی پتروشیمی بوشهر شدند. تاکنون ۱۰ دستگاه و سازه
پتروشیمی ارسال شده است. قرار است تا پایان شهریور بقیه مخازن پتروشیمی به بوشهر ارسال شود. با طراحی و ساخت این سازه ها از خروج بیش از ۲۰ میلیون یورو ارز جلوگیری و برای ۱۲۰ نفر اشتغال زایی شده است.

منبع: +