مدير صنعت پارسيان سازه سپاهان گفت: کارشناسان اين شرکت موفق به طراحي و ساخت ۴۱ دستگاه مخزن تحت فشار، ۱۱ دستگاه تقطير و راکتور براي واحدهاي استحصال و شيرين سازي پتروشيمي بوشهر شدند. تاکنون ۱۰ دستگاه و سازه
پتروشيمي ارسال شده است. قرار است تا پايان شهريور بقيه مخازن پتروشيمي به بوشهر ارسال شود. با طراحي و ساخت اين سازه ها از خروج بيش از ۲۰ ميليون يورو ارز جلوگيري و براي ۱۲۰ نفر اشتغال زايي شده است.

منبع: +