به گزارش خبرنگار پترون در استان فارس با حضور معاون اول رییس جمهور طرح آمونیاک و اوره شهدای مرودشت در شرکت پتروشیمی شیراز به بهره برداری رسید. مسئولین و مدیران اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی نیز در این افتتحایه حضور دارند . امید آن است که در سال اقتصاد مقاومتی در جهت تولید کشور در صنایع پتروشیمیایی و به تبع آن تسهیل در امور صنایع پایین دستی پتروشیمی گام های بلند و استوار برداشته شود.