پترون- به گزارش پترون بررسی صادرات به کشور ترکیه در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۵ به این شرح است:

دانلود کنید: صادرات به ترکیه