پترون-  سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای اعلام کرده است: پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۳/۵۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ در مورد تسعیر نرخ ارز و با توجه به سئوالات مطرح شده در باره سود و زیان حاصل از تسعیر ارز فروش های صادراتی بدین وسیله اعلام می دارد:

۱- در مورد فروش های صادراتی که وجه آن به صورت ریالی دریافت می‌شود، چنانچه طبق مستندات مربوط احراز شود، امر صادرات تحقق یافته و وجه حاصل از صادرات طبق مدارک و مستندات به ریال دریافت و در حسابهای مربوطه در دفاتر نیز به ریال ثبت شده باشد (از جمله صادرات به کشورهای عراق و افغانستان که به صورت ریالی انجام می‌گیرد، مگر اینکه طبق اسناد و مدارک ارزی بودن آن احراز شود)، تسعیر ارز در این گونه موارد موضوعیت نداشته و همچنین فارغ از ریالی یا ارزی بودن فروش‌های صادراتی اعطای معافیت مالیاتی با رعایت کلیه مقررات قانونی مربوط امکان پذیر خواهد بود.

۲- در مورد فروش‌های صادراتی که وجه ان به صورت ارزی دریافت می‌شود، چنانچه صادرکنندگان در زمان انجام صادرات فروش ها را با نرخ ارز مرجع یا نرخ ارز مبادله‌ای (از جمله نرخ مندرج در پروانه صادرات ) در دفاتر ثبت نموده، لیکن در تاریخ تسویه و یا تاریخ ترازنامه از نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد ) برای تسعیر ارز حاصله استفاده نمایند، در این حالت تفاوت نرخ ارز اعم از نرخ ارز مرجع با نرخ مبادله ای یا نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد ) در تاریخ انجام صادرات از نظر مالیاتی به عنوان فروش صادرات تلقی می‌شود و صرفا تفاوت نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد ) در تاریخ اولیه و تاریخ‌های بعدی مبنای محاسبه سود یا زیان تسعیر ارز قرار می‌گیرد.

مفاد این بخشنامه در مورد پرونده های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی مطرح است، نیز جاری است.

منبع(+)