پترون- در اولین روز از سومین هفته تابستان ۹۵ در فهرست اقلام عمده صادرات غیرنفتی کشور ۱۰ کالای اول به محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی محدود است.

کلیه اقلام عمده صادرات غیرنفتی ایران در روز ۱۲ تیرماه شامل محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی است. این نمودار را بر اساس داده‌های مندرج در سامانه گزارش‌های تجارت روزانه گمرک تهیه شده است.

image_fullsize_e85d9785-e1d3-43ef-ac82-a474f5ef2312_23b2026d-587f-4c2a-be02-c5e0cd8a814f_freesize-610x

منبع (+)