پترون- مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: بر اساس گزارش های اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در خرداد ماه سال ۱۳۹۵، تعداد ۳۲۱ تعاونی و ۲ اتحادیه به منظور انجام فعالیت های مختلف اقتصادی در کل کشور تشکیل و به ثبت رسیده اند.

تعداد کل اعضای تعاونی ها ۶۰۸۱ نفر و تعداد فرصت شغلی ۴۴۳۴ نفر و سرمایه اولیه حدود ۵۵ میلیارد ریال است؛ متوسط تعداد اعضا و فرصت شغلی مربوط به این تعاونی ها به ترتیب ۱۹ و ۱۴ نفر است.

بررسی توزیع جغرافیایی این تعاونی ها حاکی از آن است، بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده به استان های «خراسان رضوی» و «فارس» با تعداد ۴۴ و ۳۸ تعاونی تعلق دارد. در استان های «قزوین» و «قم»   در این ماه هیچ تعاونی به ثبت نرسیده است.

بیشترین تعداد تعاونی های ثبت شده به ترتیب در فعالیت های «صنعت» و «کشاورزی» با ۹۱ و ۸۲ واحد است. تعاونی های «کشاورزی» و «صنعت» به ترتیب با ۱۶۷۶ و ۱۰۱۰ نفر دارای بیشترین اعضا هستند.

همچنین بیشترین فرصت شغلی مربوط به تعاونی های «کشاورزی» و «صنعت» با ۱۱۷۱ و ۱۱۵۰ نفر است.

منبع (+)