پترون- شرکت پتروشیـمی کـاویـان (سهامی خاص) ثبـت شـده به شماره ۲۵۵۱۰۰ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، از شرکتهای تابعه شرکت پتروشیمی باختر است. مأموریت اصلی شرکت پتروشیمی باختر که با سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی و دیگر شرکتهای سرمایه گذاری بخش خصوصی تشکیل شده عبارت است از ساماندهی و سازماندهی منابع مالی و همچنین کسب اطمینان از اجرای پروژه های پتروشیمی غرب کشور. این شرکت همچنین بعنوان شرکت تخصصی مادر عمل کرده و مسئولیت تأمین اعتبارات مالی مورد نیاز جهت اجرای پروژه های زیرمجموعه خود را به عهده دارد.

بنابراین گزارش، شرکت پتروشیمی کاویان که در شهریور ماه ۱۳۸۴ تأسیس شد، وظیفه تأمین خوراک مورد نیاز سایر شرکتهای زیر مجموعه شرکت پتروشیمی باختر را عهده دار است که از طریق تزریق به خط لوله اتیلن غرب کشور خوراک رسانی به این مجتمعها صورت می پذیرد حال این مجموعه پتروشیمی؛ ظرفیت تولید اتیلن خود را ۶۰ درصد افزایش داده است.

این گزارش می افزاید: رمضان اولادی، مدیرعامل مجتمع پتروشیمی کاویان در این باره به شانا گفته است: “تزریق خوراک اتان به واحدهای فاز ٢ این مجتمع آغاز شده است. در روزهای آینده حدود ۶٠ درصد به ظرفیت تولید اتیلن این پتروشیمی اضافه می شود. اولویت این شرکت راه اندازی فاز ٢ پتروشیمی کاویان بوده است. همه اقدامهای مربوط به راه اندازی فاز ٢ آغاز شده و دیروز (یکشنبه، ٢٣ خردادماه) تزریق خوراک اتان به کوره ها صورت گرفته است.

اکنون فاز یک پتروشیمی کاویان با ۶٠ درصد ظرفیت در مدار قرار دارد. برنامه ریزی ما این است که فاز ٢ پتروشیمی کاویان را هم در روزهای آینده با ظرفیت ۶٠ درصدی وارد مدار کنیم. در فاز ٢ پتروشیمی کاویان از اواخر پارسال اقدام به پیش راه اندازی کردیم و در شرایط کنونی مشکل ما کمبود خوراک اتان  بوده است، که امیدواریم با رفع این مشکل پتروشیمی کاویان با صد در صد ظرفیت تولید کند. فاز دوم پتروشیمی کاویان با دریافت اتان بیشتر می تواند خوراک مورد نیاز مجتمعهای پتروشیمی واقع در مسیر خط لوله اتیلن غرب را تامین کند.”

یادآور می شود: فاز دوم پتروشیمی کاویان (الفین یازدهم) به عنوان یکی از طرحهای توسعه ای در صنعت پتروشیمی است که در صورت تامین کامل خوراک، تولید اتیلن این مجتمع سالانه به بیش از ٢ میلیون تن می رسد. مجتمع پتروشیمی کاویان، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان اتیلن کشور با سالانه ٢ میلیون تن ظرفیت تولید است و اتیلن تولیدی در پتروشیمی کاویان با خط لوله اتیلن غرب به پتروشیمی های لرستان، کرمانشاه، ایلام، اندیمشک، کرمانشاه، کردستان، مهاباد و میاندوآب ارسال و مازاد تولید نیز در پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر استفاده می شود.

منبع (+)