پترون-  اعضای کمیسیون انرژی مجلس دهم  مشخص شد.

اعضای این کمیسیون به شرح زیر است:

۱.مجید ناصری نژاد
۲.علی گل مرادی
۳.عبدالله سامری
۴. علی عسگر ظاهری عبدوند
۵. غلامرضا شرفی
۶. حبیب الله کشت زر
۷.جواد کاظم نسب
۸.فریدون حسن وند
۹. قاسم ساعدی
۱۰.محمد خالدی
۱۱.کوروش کرم پور
۱۲.عدل هاشمی پور
۱۳.بهروز نعمتی
۱۴.عبدالحمید خدری
۱۵.حسن بهرام نیا
۱۶.اسدالله قرخانی
۱۷.جلال میرزایی
۱۸.امیری خامکانی
۱۹.سکینه الماسی
۲۰.احمد مرادی
۲۱.احمد صفری
۲۲.علی ادیانی
۲۳.هدایت الله خادمی
۲۴.سلام امینی

منبع (+)