پترون – مدیرکنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی آخرین مراحل تعمیرات اساسی بهاره مجتمعهای پتروشیمی را تشریح کرد.

علیمحمد بساق زاده  با تشریح تعمیرات اساسی مجتمعهای پتروشیمی اظهار کرد: تعمیرات اساسی با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی محصولات پتروشیمی در فصل بهار یا پاییز انجام می شود.

وی با اشاره به مجتمعهای پتروشیمی که در فصل بهار تعمیرات اساسی را انجام دادند، به پتروشیمی خراسان اشاره کرد که به مدت ۴٠ روز تعمیرات اساسی در بخشهای مختلف و بویژه در واحد اوره واحد انجام شد و افزون بر افزایش ظرفیت، طی هفته های اخیر فعالیت خود را ازسرگرفته است.

بساق زاده همچنین از پایان عملیات تعمیرات اساسی در پتروشیمی بوعلی خبر داد و گفت: این پتروشیمی اکنون در مرحله راه اندازی قرار دارد.

وی درباره تعمیرات اساسی در مجتمع پتروشیمی بندرامام نیز توضیح داد: برنامه ریزی برای تعمیرات اساسی در این مجتمع پتروشیمی با درنظر گرفتن  واحدهای آن، شرایط تولید و نیاز خوراک و محصولی که تولید می کند، انجام گرفت.

به گفته وی، واحد اوروماتیک به عنوان نخستین واحد مجتمع پتروشیمی بندرامام در مرحله تعمیرات اساسی قرار گرفت که حدود سه تا چهار هفته تعمیرات  انجام شد و این واحد به تولید رسید.

بساق زاده افزود: پس از آن واحد الفین به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای مجتمع پتروشیمی بندر امام به تعمیرات اساسی رفت که هماهنگ با تعمیرات اساسی دیگر پلیمرها به اتمام رسید و هم اکنون در مرحله راه اندازی قرار دارد.

وی با اشاره به اقدام برجسته ای که در مقایسه با قبل در بخش تعمیرات اساسی مجتمع پتروشیمی امام انجام شد، توضیح داد: با توجه به این که به طور معمول خوراک واحد الفین، گاز غنی،  اتان و میعانات گازی  است وقتی به تعمیرات اساسی می رود واحدهای ان اف که تولید گاز ان جی ال از گازهای همراه نفت است، نباید قطع میشد.بساق زاده، اظهار امیدواری کرد که تعمیرات اساسی دیگر مجتمعهای پتروشیمی مطابق برنامه ریزی انجام شده با کیفیت مناسب در پاییز امسال انجام شود.

منبع (+)