پترون- به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با انتشار عملکرد شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۴ اعلام کرد در نیمه نخست امسال مبلغ دو هزار و ۷۲۲ میلیارد و ۲۱۴ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاریها داشت.

از درآمد این شرکت هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی کسر و سود عملیاتی دوره به مبلغ دو هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال رسید.
به سود عملیاتی دوره نیز درآمدهای متفرقه اضافه و مالیات کسر شد و سود خالص دوره نیز به مبلغ دو هزار و ۹۴۱ میلیارد و ۸۸۵ میلیون ریال محاسبه شد و بر این اساس مبلغ ۵۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق شد.
به سود خالص دوره نیز سود انباشته پایان سال اضافه شد و در نهایت مبلغ ۴۲ هزار و ۳۳۷ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب های این شرکت منظور شد.
منبع (+)