پترون – به گزارش خبرنگار پترون گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی طی فروردین ماه سال ۱۳۹۵ به شرح ذیل است:

tahlil1.95