پترون – به گزارش خبرنگار پترون گزارش آمار مقدماتي تجارت خارجي طي فروردين ماه سال ۱۳۹۵ به شرح ذیل است:

tahlil1.95