پترون- بارزترین نمونه ناهماهنگی و ایجاد شرکت های موازی به هلدینگ خلیج فارس بر می گردد. این شرکت  اخیرا اقدام به تاسیس یک شرکت بازرگانی تحت عنوان شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس کرده و فروش تمام محصولات شرکت های تولیدی زیرمجموعه خود را فقط از طریق این شرکت انجام می دهد. این اقدام در حالی صورت گررفته که هلدینگ خلیج فارس چیزی حدود ۴۵ درصد از سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی را در اختیار دارد و شرکت مذکور طی حدود بیست سال گذشته اصلی ترین عرضه کننده محصولات مجتمع های پتروشیمی ایران در داخل و خارج از کشور بوده و دفاتر متعددی در سراسر جهان راه اندازی کرده است.

اینکه پتروشیمی خلیج فارس علیرغم داشتن این حجم از سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی اقدام به تاسیس شرکت جداگانه ای کرده و به شکلی بازرگانی پتروشیمی را از گردونه فروش محصولات خود خارج کرده از نظر ساختار کلی مباحث تجارت کمی غیر طبیعی به نظر می رسد مگر اینکه در تاسیس این شرکت و واگذاری اختیار فروش محصولات سفارش خاصی وجود داشته باشد.

نکته مهم و قابل توجه دیگر ساختار تشکیلاتی شرکت تازه تاسیس هلدینگ خلیج فارس می باشد. به طور مثال مدیرعامل این شرکت هیچ تجربه مشخص و قابل توجهی در پتروشیمی بویژه بازرگانی نداشته، تنها سابقه ای که از وی ذکر

می شود مدیریت مالی یکی از شرکت های خصوصی پتروشیمی و آشنائی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس با ایشان می باشد.

مهندس شاهدائی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در یکی از اخرین اظهار نظرهای خوداز عزم جدی برای پتروشیمی برای تجمیع فعالیت های بازرگانی صحبت کرده بود. وی به درستی به این نکته اشاره کرده بود که هم اکنون میان شرکت های پتروشیمی برای فروش محصولات خود در بازارهای هند، چین و ترکیه رقابت منفی وجود دارد و با تجمیع فعالیت های بازرگانی در صنعت پتروشیمی با محوریت هلدینگ و بازرگانی پتروشیمی می توانیم حرف نخست منطقه در حوزه قیمت گذاری و سیاست گذاری را بزنیم. ( در گفتگو با خبرگزاری شانا ۱۹/۲/۹۵(

موضوع ذکر شده از سوی بالاترین مقام پتروشیمی ایران حکایت از درایت و آینده نگری ایشان و حسن تدبیری دارد که می توانند گسستگی ایجاد شده و در حال افزایش مجموعه پتروشیمی کشور در زمینه بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی در سطح بین المللی را به سرعت کنترل کرده و ترمیم نماید. یک اقدام فوری در این رابطه از سوی مدیرعامل پتروشیمی می تواند جلوگیری از ایجاد رقابت ناسالم میان شرکت جدید التاسیس بازرگانی هلدینگ خلیج فارس و دستور تسریع در تجمیع این شرکت ها در قالب یک مجموعه باشد.

بکارگیری تعدادی نیروی بدون تجربه در این شرکت و ایجاد واحدهای موازی از جمله مسائلی است که در آینده و در فرصت مناسب تر به آنها پرداخته خواهد شد.

منبع (+)