پترون- رشد و توسعه هر جامعه و کشوری به عملکرد کارآمد و مطلوب سازمانها و نهادها و به تبع آن افراد شاغل در این نهادها و سازمانها وابسته است.

مطالعات بسیار حاکی از آنست که افرادی که نتوانند با فرآیندهای درون سازمانی انطباق پیدا کنند و یا به تعبیری جامعه پذیری سازمانی در آنها به صورت صحیحی انجام نگیرد، احساس وفاداری به سازمان نشان نمی دهند و افراد چنان که باید و شاید کارشان را دوست نداشته باشند، اعتقادی به اهداف و ارزشهای سازمان نیز نخواهند داشت.

در کنار این موارد یکی دیگر از مسائلی که امروزه تحقیق و پژوهش بر روی آن ضروری به نظر می‏ رسد، مسئولیت‏ اجتماعی کارکنان است.

در ذیل این مفهوم اندیشمندان به رفتار اخلاقی، قانونی و نوع دوستانه در محل کار، بازار و اجتماعات تاکید دارند و فهم رابطه احساس تعهد و مسئولیت‏ پذیری کارکنان در قبال سازمان به یکی از مهمترین زمینه های پژوهشی این حوزه مبدل شده است.

از این رو مقاله «بررسی تأثیر جامعه پذیری سازمانی بر مسئولیت اجتماعی» در تلاش است تا مشخص کند کارکنان شرکت توزیع و پخش فرآورده های نفتی پالایشگاه و خط لوله کرمانشاه تا چه اندازه ای مسئولیت پذیر هستند و چه عواملی بر مسئولیت پذیری آنها تاثیر است.

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می ‏دهد که میانگین مسئولیت‏ پذیری اجتماعی برابر ٨٣,۵١ است که این نمره در مقایسه با میانگین مورد انتظار (١٠۵) در حد پایین‏ تری قرار دارد که از پایین بودن از مسئولیت ‏پذیری کارکنان در سازمان یاد شده حکایت دارد.

اگرچه میانگین رتبه بعد اقتصادی کارکنان مجموعه در مقایسه با بعد اقتصادی، اخلاقی و رفتار بشر دوستانه در جایگاه بالاتری قرار دارد.

نتایج نشان می ‏دهد کارکنان برای انجام مشاغلی که به آنان واگذار می‏ شود، به مهارت‏های ویژه نیاز دارند، اما آنان به آگاهی از هدف‏های بنیادی سازمان، وسیله‏ های دستیابی به این هدف‏ها، مسئولیت‏های کاری خود و الگوهای رفتاری مورد پذیرش برای نقش‏هایی که از آنان توقع می‏ رود نیز نیاز دارند.

بنابراین کارکنان از راه پذیرفته شدن در اجتماع سازمان، به شکل رسمی یا غیررسمی، از راه تماسهای پیوسته و تجربه کاری با دیگران، اطلاعات مورد نیاز خود را به دست می آورند.

منبع (+)